Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A course-content management system development and its usability

Bir ders içerik yönetim sistemi geliştirilmesi ve kullanabilirliği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153456 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COURSE-CONTENT MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT AND ITS USABILITY TEST KAVAKLI, Hamdi M.S., Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Dr. Hasan KARAASLAN September, 2004, 125 pages Effectiveness and usefulness among the important factors that affect success of online learning environments. During this study, a course-content management system developed regarding effectivity and usability related concerns. One major aim of this study is to develop effective and usable system. In this study, a course-content management system designed and developed under the light of previous researches. In the design phase, effective design strategies and characteristics of effective and usable learning systems were explored, and system was designed considering these strategies. Then, development phase applied. After system developed, usability techniques was explored, and heuristic evaluation method was choosed as a usability method to measure usability of the system. During the study, modified version of a checklist that was prepared considering usability heuristics. Applied checklist contains total 1 08 questions under 13 heuristics (major usability problem). Heuristic evaluation is an expert review ivmethod. Therefore, this study should have been evaluated by experts. 8 experts enrolled in this study. All experts are either Phd or graduate students at instructional technology departments and they have enrolled in web-based studies. They investigated the usability of the course-content management system according to the usability related criterias on the checklist. When test results were considered, a course-contentmanagement system developed during this study was found usable. Results of this study may enlighten the way of future studies. Keywords: course-content management system, online learning, e-leaming, web-based instruction, model development, usability test.

Summary:

oz BİR DERS-İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE KULLANILABİLİRLİĞİ KAVAKLI, Hamdi Yüksek Lisans, Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Dr. Hasan KARAASLAN Eylül, 2004, 125 sayfa Etkinlik ve kullanılabilirlik çevrimiçi öğrenme ortamlarının başarılarını etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu çalışmada bir ders-içerik yönetim sistemi modeli etkinlik ve kullanılabilirlik ile ilgili endişeler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bu çalışmanın asıl amacı etkin ve kullanılabilir bir sistem geliştirmektir. Bu çalışmada önceki çalışmaların ışığı altında bir ders-içerik yönetim sistemi modeli tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Tasarım aşamasında, etkin tasarım yöntemleri ve etkin ve kullanıbilir öğrenme sistemi yapıları araştırılmıştır. Bu yapı ve yöntemler dikkate alınarak sistem tasarlanmıştır. Tasarlanan yapı üzerine sistem geliştirilmiştir. Sistem geliştirildikten sonra sistemin kullanılabilirliğini ölçmek için kullanılabilirlik ölçme yöntemleri araştırılmış ve heuristic değerlendirme yöntemi seçilmiştir. Bu çalışmada, heuristic (buluşsal) değerlendirme yöntemi dikkate alınarak hazırlanmış bir kontrol listesinin uyarlanmış biçimi uygulanmıştır. Uygulanan kontrol listesi 13 ana bölüm altında toplam 108 sorudan oluşmaktadır. Buluşsal değerlendirme bir uzman inceleme yöntemidir. Bu sebeple, bu çalışmada uzmanların değerlendirmelerine yer verilmiştir. Çalışmada toplam 8 uzman yer almıştır. Tüm uzmanlar öğretim teknolojileri alanında doktora veya yüksek lisans öğrencileridir ve web-tabanlı uygulamalarda görev almışlardır. Uzmanlar geliştirilen sistemi verilen vikontrol listesinde yeralan kullanılabilirlikle ilgili ölçütleri dikkate alarak geliştirilen ders- içerik yönetim sistemini incelemişlerdir. Test sonuçları değerlendirildiğinde, ders-içerik yönetim sistemi modeli kullanılabilir bulunmuştur. Bulgular gelecekte çevrimiçi öğrenme ile ilgili yapılacak çalışmaların yolunu aydınlatacaktır. Anahtar Kelimeler: ders-içerik yönetim sistemi, çevrimiçi öğrenme, e- öğrenme, web-tabanlı öğrenim, model geliştirme, kullanılabilirlik testi. vıı