Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü

A Critical analysis of crime prevention and policing policy in Turkey

Türkiye'de suçun önlenmesi ve polislik siyasasının eleştirel bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116752 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CRITICAL ANALYSIS OF CRIME PREVENTION AND POLICING POLICY IN TURKEY Seyhan, Kazım PhD, Department of Sociology Supervisor: Prof Dr Kayhan Mutlu October 2002, 289 pages The thesis examines the question 'can Turkish police develop and implement crime prevention work similar to that found in developed countries?' The techniques of secondary analyses, personal experiences, informal talks, and a survey are deployed for a quantitative and qualitative study Crime prevention in theory and in practice in developed countries, pros and cons of crime prevention schemes are explored Main obstacles to an effective delivery of police crime prevention work are identified and discussed Particularly, the difficulties surrounding the role of specialist police crime prevention departments are addressed The relevance of the western experiences to Turkish police is evaluated It is argued that in Turkey there is need for a new understanding of policing, and this enormous task can be encouraged by service oriented policing schemes Current economic, political and social contexts of Turkey are not viewed as suitable for effective crime prevention projects Adoption of the projects that are applied and achieved positive results in developed countries into Turkish context may not produce similar achievements here ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TÜRKİYE'DE SUÇUN ÖNLENMESİ VE POLİSLİK SİYASASININ ELEŞTİREL BİR ANALİZİ Seyhan, Kazım Doktora, Sosyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Kayhan Mutlu Ekim 2002, 289 sayfa Bu araştırmada, 'Türk polisi, gelişmiş ülkelerde görülen uygulamalara benzer türde bir suç önleme faaliyeti geliştirip uygulayabilir mi?' sorusu temel problem olarak alınmaktadır Nicelik ve nitelik araştırması için ikincil analiz, kişisel deneyimler, enformel sohbetler ve anket teknikleri kullanılmaktadır Gelişmiş ülkelerdeki suç önleme çalışmaları teorik ve pratik bakımlardan incelenmekte, suç önleme projelerinin olumlu ve olumsuz taraflarına dikkat çekilmektedir Etkin bir polis suç önleme faaliyetinin temel engelleri belirlenip tartışılmakta, suç önleme faaliyeti ile görevlendirilen uzman polis birimlerinin rollerini çevreleyen zorluklara vurgu yapılmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.