Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset Bilimi Bilim Dalı

A critical analysis of the print media coverage of neo-liberal policies in Turkey: Selected columnists (1980-2010)

Neo-liberal politikaların Türkiye'de yazılı basın tarafından ele alınışının eleştirel bir analizi: Seçili köşe yazarları (1980-2010)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 502941 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The thesis analyses key features and evolution of the print media coverage of neo-liberal policies in Turkey on the basis of a critical discourse analysis applied to selected columnists from different political perspectives. For the period of 1980-2010, the thesis aims to identify key themes, arguments and discursive selectivities used in the coverage of neo-liberal policies, their changes in time and conformity with the global neo-liberal discourse. Locating discursive elements in the neo-liberal transformation of the country, the thesis also examines articulation of different political discourses in the print media with neo-liberal hegemonic discourse. The thesis argues that the print media has actively been involved in the formation of a neo-liberal discourse in Turkey by an increasing positive bias from the late 1980s. In this regard, the thesis evaluates discursive selectivities of the print media by grouping them under seven main themes. The study also presents some findings on the language uses and a list of keywords used by columnists in the coverage of neo-liberal policies. Keywords: Neo-liberalism, The Print Media, Columnists, Critical Discourse Analysis

Summary:

Bu tez, farklı siyasi perspektiflerden seçilmiş köşe yazarları üzerinde yapılan eleştirel bir söylem analizi temelinde neo-liberal politikaların Türkiye yazılı basınında ele alınışının ana özellikleri ve evrimini incelemektedir. Tez, 1980-2010 yıllarını kapsayan bir dönemde, neo-liberal politikaların sunulmasında kullanılan ana temaları, argümanları ve söylemsel seçiciliği, bunların zaman içindeki değişimlerini ve küresel neo-liberal söylem düzeniyle uyumunu incelemeyi amaçlamaktadır. Tez, bu söylemsel unsurların Türkiye'nin neo-liberal dönüşümündeki yerini göz önüne alarak, yazılı basın içindeki farklı politik söylemlerin hegemonik neo-liberal söylemle eklemlenme sürecini incelemektedir. Bu çalışma, yazılı medyanın Türkiye'de neo-liberal bir söylemin oluşumuna 1980'lerin sonlarından itibaren artan yanlı bir tutumla dahil olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda, tez, yazılı medyadaki söylemsel seçiciliği yedi ana tema çerçevesinde gruplayarak değerlendirmektedir. Çalışma, neo-liberal politikaların ele alınışında görülen dil kullanımlarına ilişkin sonuçlar ve bir neo-liberal anahtar kelimeler listesi de sunmaktadır. Anahtar sözcükler: Neo-liberalizm, Yazılı Medya, Köşe yazarı, Eleştirel Söylem Analizi