Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A critical analysis of the transformation of the social security system in Turkey in the context of new constitutionalism and Europeanization

Türkiye?de sosyal güvenlik sisteminin dönüşümünün yeni anayasacılık ve Avrupalılaşma bağlamında eleştirel bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321149 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

From the 1980s onwards, there has been a general transformation in social policy in line with the transformation of the welfare state worldwide. While the neoliberal restructuring of capital and the state has initiated this transformation in the 1980s, neoliberal globalization and competitiveness pressures upon the competition states have accelerated this process through necessitating the reordering of priorities around policies that pursue market ascendancy. As a result, the international governance framework has been reshaped in a way that aims to separate economic policy from the political influences of the governments and to provide capital a `protected domain?, which refers to ?new constitutionalism?. On the other hand, the Europeanization process can be described as the extension of new constitutionalism in the EU level; therefore, it reshapes the social policy understanding through confining it with the boundaries of the EU economy.The thesis attempts to explain the processes of neoliberal restructuring, new constitutionalism and Europeanization to provide a theoretical framework to the analysis of the social security reform in Turkey. It aims to examine the impact of the processes of new constitutionalism and Europeanization on the social security reform and to analyze the reform process taking into consideration class relations and, then, to make a critical analysis of the transformation.

Summary:

1980'lerden itibaren, sosyal politikada, refah devletinde dünya çapındaki dönüşüm ile uyumlu bir dönüşüm vardır. Sermaye ve devletin neoliberal yeniden yapılanması 1980'lerde bu dönüşümü başlatırken, rekabetçi devletler üzerindeki neoliberal küreselleşme ve rekabetçilik baskıları, önceliklerin piyasa üstünlüğünü gözeten politikalar etrafında yeniden sıralanması ile bu sürece ivme kazandırmıştır. Sonuç itibariyle, uluslararası yönetişimin çerçevesi, ekonomi politikasını hükümetlerin siyasi etkilerinden ayırmayı ve sermayeye `korunmuş alan' sağlamayı ki bu ?yeni anayasacılık? ı ima etmektedir, amaçlayan bir şekilde yeniden şekillendirilmiştir. Diğer taraftan, Avrupalılaşma süreci, yeni anayasacılık sürecinin AB düzeyinde uzantısı olarak tanımlanabilir; dolayısıyla, bu süreç sosyal politika anlayışını AB ekonomisinin sınırları ile kısıtlayarak yeniden şekillendirmektedir.Bu tez, Türkiye'de sosyal güvenlik reformunun analizine teorik bir çerçeve sağlamak için neoliberal yeniden yapılanma, yeni anayasacılık ve Avrupalılaşma süreçlerini açıklamaya girişmektedir. Yeni anayasacılık ve Avrupalılaşma süreçlerinin sosyal güvenlik reformuna etkilerini incelemeyi ve reform sürecini sınıfsal ilişkileri göz önünde bulundurarak analiz etmeyi ve sonra, dönüşümün eleştirel bir analizini yapmayı amaçlamaktadır.