Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

A critical analysis of transnationalism: The case of Turkish migrants living in Berlin

Ulusötesiciliğin eleştirel bir analizi: Berlin'nde yaşayan Türk göçmenler örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217793 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis tries to explore the effects of socio-economic status, gender and generation of Turkish migrants living in Berlin on their participation into transnational social fields established between Berlin and Turkey. In addition to this, evaluating transnational approaches used in international migration studies critically and acquiring a critical transnational perspective in the context of global capitalism are also in the interest areas of this study. This study is based on a qualitative field research conducted with 30 Turkish migrants in Berlin in 2006. This study maintains that, as well as global restructuring of global capitalism, new technological advances and nation state policies, migrants? socioeconomic status, gender and generation differences are vital elements to understand the way and content of transnational social fields in daily life of migrants. This study concludes that, apart from being liberatory, nation- state- based inequalities are reproduced in transnational social fields in macro and micro levels as dependent on migrants? socio economic status, gender and generation differences. Key words: Transnational Migration, Transnational Social Field, Critical Transnationalism, Socio-Economic Status, Gender, Generation, Power Relations.

Summary:

Bu tez, Berlin'de yasayan Türk göçmenlerin sosyal-ekonomik, kusak ve cinsiyet farklılıklarının Türkiye ve Berlin arasında kurulmus olan ulusötesi sosyal alanlara katılımındaki etkilerini kesfetmeye çalısmaktadır. Buna ek olarak, uluslar arası göç çalısmalarında sıklıkla kullanılan bir takım ulusötesi yaklasımı elestirel bir biçimde değerlendirmek ve küresel kapitalizm bağlamında elestirel bir ulus ötesi perspektif elde etmek yine bu çalısmanın ilgi alanı içersindedir. Bu çalısma 2006 yılında Berlin'de 30 Türk göçmenle gerçeklestirilen bir alan arastırması üzerine temellenmektedir. Çalısma, Küresel kapitalizmin yeniden yapılanması, yeni teknolojik ilerlemeler ve ulus-devlet politikalarının yanı sıra, göçmenlerin sosyalekonomik statüleri, cinsiyet ve kusak farklılıklarının, onların gündelik hayatında olusan ulusötesi sosyal alanların biçimi ve içeriğinin kavramasında hayati öneme haiz olduğunu öne sürmektedir. Bu çalısma, özgürlestirici olmak bir yana, ulus-devlet temelli esitsizliklerin makro ve mikro düzeylerdeki ulusötesi sosyal alanlarda, göçmenlerin sosyal-ekonomik, cinsiyet ve kusak farklılıklarına bağlı olarak, yeniden üretildiği sonucunu çıkarmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ulusötesi Göç, Ulusötesi Sosyal Alan, Elestirel Ulusötesicilik, Sosyal-Ekonomik Statü, Cinsiyet, Kusak, Güç ?liskileri.