Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

A critical assessment for reuse of traditional dwellings as boutique hotels in Ürgüp

Ürgüp'teki geleneksel konutların butik otel olarak kullanılmasının değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199223 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA CRITICAL ASSESSMENT FOR REUSE OFTRADITIONAL DWELLINGS AS ?BOUTIQUE HOTELS? IN URGUPCan, Şükran GüneşM.Arch., Department of ArchitectureSupervisor: Inst. Dr. Nimet ÖzgönülMay 2007, 272 pagesTraditional dwellings have been exposed to environmental factors due to theincreasing concentration in urban areas or reusing the dwellings for a differentfunction that brings more profit. Tourism is one of the most important reasons forthis transformation.Cappadocia is one of the regions where the transformation of historical structuresinto tourism facilities is common. In the last 5-10 years the concept of tourismand hotel management has changed and dwellings themselves were transformedto hotels and were called ?Boutique Hotels?. And this transformation is mostlyseen in Ürgüp. However, some problems are encountered in the transformation oftraditional dwellings into ?Boutique Hotels?. These problems are concerned withthe difficulties experienced in interventions to the dwellings, positive andnegative affects on environment and the legal problems pertaining the project,implementation and certification procedures.This thesis aims to question the harmony between the transformation in Ürgüpand the functional, physical, social and cultural aspects of the traditionalivdwellings in Ürgüp, to assess the the implementations and their relations withenvironment relationships. In addition to this, taking the example of Ürgüp as astarting point, this thesis aims to discuss the relations between cultural identityand tourism, the positive and negative effects of tourism on traditional structure,and the balance between conservation and tourism. Taking into consideration thedeficiencies in the legal definition and management criteria of Boutique Hotels,which are gradually becoming common, the discussion of the definition ofBoutique Hotel is one of the important aims of this thesis.Keywords: Boutique Hotel, Reuse, Traditional Dwellings, Cultural Heritage,Cultural Tourism, Ürgüpv

Summary:

ÖZÜRGÜP'TEKI GELENEKSEL KONUTLARIN?BUTIK OTEL?OLARAK KULLANILMASININ DEĞERLENDIRILMESICan, Şükran GüneşYüksek Lisans, Mimarlık BölümüTez Yöneticisi: Inst. Dr. Nimet ÖzgönülMayıs 2007, 272 sayfaGeleneksel konut dokuları, giderek yoğunlaşan merkez kullanımları nedeniyleyıkılarak yenilenmeye yada daha fazla rant getiren başka işlevlere dönüşmeyezorlanmaktadır. Turizm ise bu dönüşümün en önemli sebeplerinden biri olmuştur.Tarihi dokunun turizm amaçlı kullanımlara döşümünün yoğun olarak görüldüğübölgelerimizden biri de Kapadokya'dır. Özellikle son 5-10 yıllık süreçtebölgedeki turizm ve otelcilik anlayışı değişmiş, konutların, kendilerini ? ButikOtel ? olarak tanımlayan otellere dönüşümü başlamıştır.Geleneksel konutların ?Butik Oteller?e dönüşümü Ürgüp'te sıkça görülmektedir.Ancak; geleneksel konutların ?Butik Otel?lere dönüşümü esnasında bazı sorunlarortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar yapılarda meydana gelen müdahalelerdenkaynaklanan sorunlar, cevresel ölçekteki de olumlu ve olumsuz etkileşimler veprojelendirme, uygulama/denetleme ve belgelendirme süreçlerini içeren yasalsürece dair sorunlardır.viTez Ürgüp örneğinden yola çıkarak, Ürgüp'te gerçekleşen dönüşümlerin ÜrgüpGeleneksel konutu ile işlevsel, fiziksel, sosyal ve kültürel açılardan uyumununsorgulanmasını, yapılan uygulamaların değerlendirilmesini ve çevre ile ilişkileriniincelemeyi amaçlamaktadır. Bunun dışında tez, kültürel varlık ve turizmarasındaki ilişkileri, turizmin geleneksel doku üzerindeki olumlu ve olumsuzetkilerini, koruma-kullanma arasındaki dengeleri tartışmayı amaçlamaktadır.Bölgede giderek yaygınlaşan Butik Otellerin yasal tanım ve işletmekriterlerindeki eksikliklerini göz önüne alarak ?Butik Otel? tanımınıntartışılması, bu tezin önemli amaçlarından biridir.Anahtar Kelimeler: Butik Otel, Yeniden Kullanım, Geleneksel Konut, KültürelMiras, Kültür Turizmi, Ürgüpvii