Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrasya Çalışmaları Anabilim Dalı

2014

A critical assessment of Germany's performance during the Financial Crisis 2008 in the context of German industrial relations: Is Germany successful and its trade partners are unsuccessful?

Almanya'nın endüstriyel ilişkiler bağlamında 2008 Finans Krizindeki performansının eleştirel bir değerlendirmesi: Almanya mı başarılı yoksa Almanya'nın ticaret partnerleri mi başarısız ?

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 399501

Tezi Bul
Özet:

Bu tezde, Almanya'nın sosyo-ekonomik modeli, endüstriyel ilişkileri, işgücü piyasaları ve istihdam rejimlerinin yapısı ve bunların 2008 Küresel Finans Krizi'ne karşı göstermiş oldukları reaksiyonlar ve etkiler çalışılmıştır. Ilk olarak, Almanya'da ekonomik performansını açıklamaya çalışacağız. Çünkü, Almanya 2008 Finans krizini anlamak için incelenecek önemli bir vaka olarak duruyor. Almanya'ya "kurumsal karşılaştırmalı avantajlar" sağlayan ve "yavaş artan inovasyon" gerektiren belirli sektörler Almanya'nın istihdam rejiminin şekillenmesinde başat faktörlerdir. Almanya'nın ihracatının devam etmesinin nedeni Almanya'nın dereguletiv ekonomi politkaları uygulaması değil; Almanya'nın ihracat yaptığı ticaret ortağı ülkelerin henüz „kurumsal karşılaştırmalı avantajlar" geliştirmiş olmamasındandır. Başka bir deyişle, Almanya'da ile ticaret ortakları arasındaki Birim İşgücü Maliyetleri uçurumunun henüz kapanmamış olması, deregülative politikalarına rağmen, Almanya'ya bir manevra alanı yaratmaktadır. Bu argümanlar teorik olarak Kapitalizmin Çeşitleri Yaklaşımı'nın incelenecek ve sektörel metodoloji ile test edilecektir. Almanya'nın Avrupa ekonomisinin içinde önemli bir konumda bulunmasından dolayı, hem kriz öncesi ve hem de kriz sırasında yürütülen kurumsal reformları anlamak için "kurumsalcı tarihsel anlayış" ile incelemek önemlidir. Bu model irdelendiğinde istikrarlı (artmayan) işsizlik oranı ve artan kadın istihdamı olumlu yönleri olurken; çalışma koşullarının kötüleşmesi ve yoksulluğun artması ise olumsuz yönler olarak ortaya çıkmıştır. Bazı sonuçların gösterdiği gibi, hala devam eden deregülative ekonomik politikaların sadece olumlu sonuçlar üretmediği gibi, adil gelir dağılımının bozulmasına da neden olmuştur. Anahtar Kelimeler: Alman işgücü piyasası, sendika, istihdam rejimi, birim işgücü maliyeti, emeğin pazarlık gücü, işsizlik, iş konseyi, beceri kompozisyonu

Summary:

This paper provides a study on specific features of industrial relations, labour markets and employment regimes in German socio-economic model and its reactions to the financial crisis in these areas and the effects of the Financial Crisis of 2008 on German economy would be assessed. I will first try to explain economic performance of Germany. Because Germany stands as a proper case to examine in order to understand the Financial Crisis of 2008. The financial crisis in 2008 has negatively affected the Germany's employment regime which provides "institutional comparative advantages" to Germany in certain sectors those require "incremental innovation". Its ongoing relative success in exporting relies not on Germany's deregulative economic policies; rather on that its trade partner countries have not yet enhanced their institutional comparative advantages." With other words, since its trade partners could not maintain price competition as the gap between Unit Labour Costs of Germany and its trade partners has not yet closed, Germany had a room for maneuver, despite of the deregulative policies. The argument will be tested via the Varieties of Capitalism Approach as theoretical background would be elaborated. The VoC approach is useful with its "institutionalist historical understanding" to comprehend both the institutional reforms carried out before and during the crisis and also the special position of Germany within European economy. The model consists of the stable (not increasing) unemployment rate and women employment are scrutinized as positive effects; precarisation of working conditions and increasing poverty are attributed as negative effects. The reason behind this preference is that to reveal that the ongoing deregulative economic policies do not produce merely positive results, unlike it is mostly acknowledged; rather they cost at the expense of distortion of fair income distribution. This study tries to analyse what changes women's employment has gone through and how atypical works' trends (including part-time and mini-jobs) have changed before and after the crisis. Keywords: German labour market, trade union, employment regime, unit labor cost, bargaining power of labour, unemployment, work council, skill composition