Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı

A critical evaluation of enabling strategies toward poverty reduction: The case of conditional cash transfer progrem in Turkey

Yoksulluğu giderme için uygulanan yapabilir kılma stratejilerinin eleştirel bir değerlendirilmesi: Türkiye'de uygulanan şartlı nakit transferi programı örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147611 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to investigate enabling strategies toward poverty reduction under the broader concept of empowerment through participation. It is believed that such a strategy would decrease the cost of social policies by redefining the problem of poverty as an individual problem rather than a structural one rooted in social and economic policies. By following this reasoning, the main aim is defined as reducing the number of poor instead of poverty itself as a part of wider policies. Within this framework, the central government of Turkey has prepared a project to the World Bank called Social Risk Mitigation Project. Vast number of people has applied to Social Solidarity Fund to benefit form this scheme. In the thesis, the information given by the applicants is evaluated to assess various dimensions of poverty experienced by the applicants, including education, employment, income, and household structure. It is found out that despite the heterogeneity of the poverty experiences across different social groups and geographical regions, there are also common experiences such as wide spread lack of social security among all groups. It is also striking that there are relatively well-educated household head that applied to the scheme. This is the worrying given the fact that one of the main objectives of the scheme is to solve poverty problem by increasing the education level of the targeted poor population. Key words: Poverty Reduction, Empowerment, and Participation iv

Summary:

Bu çalışmanın amacı, yoksulluğu gidermek için uygulanan katılım yoluyla iktidarlandırma genel başlığı altında yapabilir kılma stratejilerinin değerlendirilmesidir. Bu stratejilerin amacının, yoksulluğu kökü sosyal ve economik politikalara dayanan yapısal bir problem olarak görmek yerine bireysel bir problem olarak tanımlayarak sosyal politikaların maliyetinin azaltılması olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenselliği takip ederek, amaç daha kapsamlı politikaların bir parçası olarak yoksulluğu gidermek yerine yoksul sayısının azaltılmaktır.. Bu çerçeve içinde, merkezi hükümet Sosyal Riski Hafifletme adında Dünya Bankası'na bir proje hazırlamıştır. Birçok insan bu çerçevede sunulan yardımdan yararlanmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'na başvurmuştur. Başvuranlar tarafından sağlanan bilgiler eğitim, çalışma durumu, gelir, hane yapısı gibi yoksulluğun çeşitli yönleri açısından değerlendirilmiştir. Yoksulluğun çeşitli sosyal gruplar ve coğrafi bölgelerde farklılaşmalar göstermesine rağman sosyal güvenlikten yoksunluk gibi olguların tüm sosyal kesimlerde ortak bir problem olduğu da görülmiüştür. Yardmın amacı hedef kitle içinde eğitim seviyesinin arttırılarak yoksulluktan kurtulmalarını sağlamaktır. Ama iyi eğitiliş aile reislerinin bile yardım için başvurmuş olamları dikkat çekici bir noktadır. Anahtar kelimeler: Yoksulluğu Giderme, İktidarlandırma ve Katılım