Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı

A critical evaluation of local poverty alleviation policies: The case of three provinces in Turkey

Yerel yoksullukla mücadele politikalarının kritik bir değerlemesi: Türkiye?de üç il alan örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321099 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The world has witnessed a transformation process associated with the drastic changes insocial, political and economic spheres under the constraints of neo-liberalism with openingup new challenges for humanity. At that context, as a global problem, poverty has beenaggravating at the world-wide and now urban areas are more exposed to risks of poverty. Inthis regard, reforms of that restructuring process have centered on the requirement of localadministrations at poverty struggle. The purpose of this study is to explore local policyinitiatives of local administrations at combating urban poverty with also taking intoconsideration the central government practices. By the help of the GEKA provinces ofDenizli, Aydın, and Muğla cases, urban poverty struggle has been examined in detail by amethod covering survey application to the impoverished and the in-depth interview methodwith local and central government officials. At the study, it is seen that in each case study,local administrations have different institutional, political and social service basedcontingency variables. Local authorities of case provinces cannot produce systematic,standardized, equal and general poverty alleviation policies and services because of theinherent nature of local government tied to uneven development and contingent localvariation. Thus, within the limitation of the study, urban poverty struggle have been searchedin specific cases, but it is not possible to determine the results of the research to other casesin Turkey. Even though the research covers up few

Summary:

Dünya sosyal, politik ve ekonomik alanlarda neo-liberalizmin etkisiyle bir dönüşüm sürecinetanık olmakta ve bu süreç insanoğlu için yeni tehditler yaratmaktadır. Bu bağlamda, küreselbir problem olan yoksulluk, dünya genelinde kötüleşmekte ve günümüzde kentsel alanyoksulluk riskiyle daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda, yeniden yapılanmasürecine yönelik reformlar, yerel yönetimlerin yoksullukla mücadeledeki gereksinimiüzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimlerin kentsel yoksulluklamücadeledeki yerel politika uygulamalarını merkezi hükümetin çalışmalarını da dikkatealarak araştırmaktır. GEKA illeri olan Denizli, Aydın ve Muğla alan çalışmalarıyla, kentselyoksullukla mücadele; yoksullara anket uygulaması ve yerel-merkezi hükümet çalışanlarıyladerinlemesine mülakat tekniklerini kapsayan bir metotla araştırılmıştır. Çalışmada, her alançalışmasındaki yerel yönetimlerin farklı kurumsal, politik ve sosyal hizmete bağlıdeğişkenleri olduğu gözlemlenmiştir. Alan çalışmalarındaki yerel yönetimlerin, yerelyönetimlerin doğasına özgü eşitsiz gelişme ve yerele bağlı yerel yönetim farklılaşmasınadayalı olarak; yoksullukla mücadelede sistematik, standart, eşit ve genel politikalar vehizmetler üretemedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Böylece çalışmanın sınırlılıklarıçerçevesinde, kentsel yoksullukla mücadele farklı alanlarda incelenmiştir fakat çalışmasonuçlarını Türkiye'de diğer alanlara genellemek mümkün değildir. Tez çalışması her nekadar kentsel düzeyde birkaç alan araştırmasını kapsamaktaysa da, sonuçlar gelecektekiçalışmalar için değerli olup, onlara ışık tutacaktır.