Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

A critical evaluation of the socialist journal 'Aydınlık' within a Marxian theoretical framework

'Aydınlık' Sosyalist derginin Marks'ın kuramsal çerçevesinde değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161311 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CRITICAL EVALUATION OF THE SOCIALIST JOURNAL "AYDINLIK" WITHIN A MARXIAN THEORETICAL FRAMEWORK Gündoğan, Ercan Ph.D., Department of Political Science and Public Administration Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Okyayuz July 2005, 855 pages The thesis concerns with the conception of class and revolution in Marxian meta-theory and examines its reception by the Turkish Marxist left through an analysis of the Socialist Journal Aydınlık (1968-1971). Survey demonstrates that the reception is obscured by strategic debates, and is also not perfectly realized due to the needs of the rapid development of the Turkish socialist left after 1960s. Marxian theory is used mainly to justify the national democratic revolutionary strategy which is presented as only valid strategy, against socialist revolutionary strategy. National Democratic Revolutionary strategy is suggested to close the gap between Marxian framework which exclusively focuses on the proletarian socialist politics and the undeveloped revolutionary conditions of the underdeveloped societies. However, this gap is closed only at the expense of creating new gaps between Marx and the country. Class phenomena are analyzed in the framework of the imperialism- feudalism-comprador bourgeoisie alliance and popular or national classes. This strategy suggests that only after national democratic revolution is perfectly completed, socialist revolutionary struggle can be valid. It thereby postpones the possibility of socialist struggle and hence Marx to an undetermined future. Keywords: Dialectic, contradiction, conflict, alienation, emancipation, class, class conflict, class struggle, economic base, superstructure, ideology, revolution, the stages of revolution, capital, surplus-value, National Democratic Revolutionary Strategy, Socialist Revolutionary Strategy, imperialism, feudalism, comprador bourgeoisie, national classes, proletariat, peasantry, petty bourgeoisie, national bourgeoisie, opportunism. IV

Summary:

öz "AYDINLIK" SOSYALİST DERGİ'NİN MARKS'IN KURAMSAL ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Gündoğan, Ercan Doktora, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet Okyayuz, Temmuz 2005, 855 sayfa Tez Marx'm meta teorisinde sınıf ve devrim kavrayışını ele alır ve Aydınlık Sosyalist Dergiyi (1968-1971) inceleyerek bu kavrayışın Türkiye Marksist solunda nasıl değerlendirildiğini ele alır. İnceleme bu değerlendirilişin strateji tartışmalarının gölgesinde kaldığını, ayrıca 1960lı yıllardan sonra hızla gelişen Türkiye sosyalist solunun ihtiyaçları nedeniyle tam gerçeklemediğini göstermektedir. Marx'm teorisi özellikle sosyalist devrim tezine karşı, tek geçerli strateji olarak sunulan milli demokratik devrim stratejisini temellendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Milli Demokratik Devrim Stratejisi özellikle proleter sosyalist politikaya odaklanan Marx'm çerçevesi ile az gelişmiş ülkelerin gelişmemiş devrim koşulları arsında bulunan boşluğu kapatmak için önerilmektedir. Fakat, bu boşluk Marx ve ülke arsında yeni boşluklar yaratma pahasına kapatılmaktadır. Sınıf olgusu emperyalizm- feodalizm-işbirlikçi burjuvazi ittifakı ve halk ya da milli sınıflar çerçevesinde incelenmektedir. Bu strateji milli demokratik devrimin mükemmel şekilde tamamlanmasıyla ancak sosyalist devrim mücadelesinin geçerli olabileceğini söyler. Böylelikle de sosyalist mücadele olanağını ve haliyle Marx'i belirsiz bir geleceğe erteler. Anahtar Kelimeler: Diyalektik, çelişki, çatışma, yabancılaşma, kurtuluş, sınıf, sınıf çatışması, sınıf mücadelesi, ekonomik temel, üstyapı, ideoloji, devrim, devrim aşamaları, sermaye, artı-değer, Milli Demokratik Devrim Stratejisi, Sosyalist Devrim Stratejisi, emperyalizm, feodalizm, işbirlikçi burjuvazi, milli sınıflar, proletarya, küçük burjuvazi, milli burjuvazi, oportünizm