Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

A critical evaluation of the third way and its reflections on Turkish politics

Üçüncü yol ve Türkiye siyasetine yansımaları üzerine eleştirel bir değerlendirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161916 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CRITICAL EVALUATION OF THE THIRD WAY AND ITS REFLECTIONS ON TURKISH POLITICS Türk, Duygu M. Sc, Department of Political Science and Public Administration Supervisor: Assist. Prof. Dr. Galip Yalman September 2005, 155 pages This thesis aims to provide a critical evaluation of the Third Way and its reflections on Turkish politics. The Third Way emerged in the late 1990s with a claim to provide an alternative both to the old social democracy of welfare state period and to neo-liberalism. Based on a specific account of the radically changed world, the Third Way has maintained that the new conditions have rendered the old conceptualizations, as well as the old political positions, invalid. In this sense, this thesis argues that the re-definitions of the state and society relationship, the citizenship and the global order that the Third Way theory pursue have become the hegemonic notions of the current political context. It also claims that the Third Way can be considered as a product of the common attempts maintained by various approaches to complement the competitive market mechanism with social solidarity based on a socially inclusive strategy. The reflections of the Third Way on current Turkish political atmosphere are assessed in the thesis as further proofs of the hegemonic position that the Third Way occupies. Keywords: The Third Way, Social Solidarity, Social Inclusion, The JDP, The RPP IV

Summary:

ÖZ ÜÇÜNCÜ YOL VE TÜRKİYE SİYASETİNE YANSIMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME Türk, Duygu Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez Yöneticisi: Assist. Prof. Dr. Galip Yalman Eylül 2005, 155 sayfa Bu tez, Üçüncü Yol ve Türkiye siyasetine yansımalarının eleştirel bir değerlendirmesini sunmayı amaçlamaktadır. Üçüncü Yol, 1990Tı yılların sonunda, refah devleti döneminin sosyal demokrasisine ve aynı zamanda neo-liberalizme bir alternatif sunma iddiası ile ortaya çıkmıştır. Radikal biçimde değişmiş olan dünya algısına dayanarak, Üçüncü Yol, ortaya çıkan yeni koşulların eski kavramsallaştırmaları ve eski siyasal konumlan geçersiz kıldığı iddiasındadır. Bu tezin temel savlarından biri, Üçüncü Yol yaklaşımının devlet-toplum ilişkisi, yurttaşlık ve küresel düzen konularında ortaya koyduğu yeni tanımlamaların hegemonikleştiğidir. Buna ek olarak tez, Üçüncü YoPun, farklı yaklaşımlarca da benimsenmiş olan, rekabetçi piyasa mekanizmasını toplumsal olarak içermeci bir stratejiye dayanan sosyal dayanışma modeliyle tamamlama çabasının ürünü olarak değerlendirilebileceğini savunmaktadır. Üçüncü Yol anlayışının Türkiye siyasetine olan yansımaları da bu anlayışın hegemonyasının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Üçüncü Yol, Toplumsal Dayanışma, Toplumsal İçerme, AKP, CHP