Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü

A Critical review of the debates on the constitution of citizenship in Turkey

Türkiye'de yurttaşlığın inşasına ilişkin tartışmaların eleştirel bir değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140216 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CRITICAL REVIEW OF THE DEBATES ON THE CONSTITUTION OF CITIZENSHIP IN TURKEY Esendemir, Şerif M S , Department of Sociology Supervisor: Assoc Prof Dr Mesut Yeğen April 2003, 125 Pages This study attempts to give a critical review of the debates on how the citizenship constructed in Turkey While doing this the late Ottoman period and the republican era have been examined It has been observed that the concept of Turkish citizenship started to take its form in a traditional manner But the evolution of the idea of constitutional citizenship took place in the early 1980s It has also been found that the role of the state tradition has been strong throughout of history of Ottoman Empire as well as Republic of Turkey The passive character of Turkish citizenship has been also noted In addition to the point above, the ethno-secular borders were dealt with to see whether different elements of society were included or not It has been claimed that the democratic struggles after the 1980s have helped to activate the passive character of the traditional form of Turkish citizenship in terms of inclusion Moreover, it was seen that the parameters of change in this form of Turkish citizenship have resulted in dual citizenship asa consequence of migratory flow of Turkish guest workers to Germany ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TÜRKİYE'DE YURTTAŞLIĞIN İNŞASINA İLİŞKİN TARTIŞMALARIN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ Esendemir, Şerif Yüksek Lisans, Sosyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Mesut Yeğen Nisan 2003, 125 Sayfa Bu çalışma geleneksel Türk yurttaşlığının nasıl inşa edildiğine ilişkin tartışmaların eleştirel bir değerlendirmesini sunmaya çalışmaktadır Bunu yaparken geleneksel Türk yurttaşlığının kuruluş evreleri-Osmanlı geçmişi ve Cumhuriyetin ilk dönemleri-incelenip onun farklı özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır Burada Osmanlı Devleti'inin son dönemlerinde merkezileşme temayülleriyle iyice güçlenen devlet geleneğinin Osmanlı-Türk yurttaşlığının pasif karakteri üzerinde nasıl bir rol oynadığı irdelenmektedir Bunun yanı sıra, Cumhuriyetin ilk dönemlerine gelindiğinde inşa edilmek istenen yurttaşlık profilinin bu Osmanlı mirasından ne denli etkilendiği, farklı kesimleri içine alma noktasında etnik ve seküler s/n/r/anndan feragat edip etmediği ve 1980 sonrası gelişen demokratik mücadelelerin bu yurttaşlık kipinin aktifleşmesinde ve farklı kesimlere açılmasında nasıl bir rol oynadığı saptanmaya çalışılır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.