Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

A critical survey on four distinctive approaches over the causes of the recent global crisis

Son küresel krizin nedenleri üzerine dört ayrı yaklaşımın eleştirel bir incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347274 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to comprehend the causes of the global crisis of 2007/08 in a coherent way by elaborating on four distinctive approaches over the causes of the crisis These approaches consist of financial system-related explanations, in which innovations, regulatory problems and incentives problem are focused on; monetary-policy-based explanations; global-imbalances-based explanations; and finally long-term structural-problems-based explanations The main findings of this thesis are as follows Financial innovations, regulation and supervision failures, and incentive problems explain much of the characteristics of the crisis The depth of the financial crisis was related with system-wide leverage, excessive risk-accumulation and unleashing of self-reinforcing mechanisms of finance by three-decade long financial liberalization Deep recession and subsequent stagnation can be related to effects of the financial crisis on financial and household sectors? balance-sheets and declining profit rates as a consequence of the structural problems of the US capitalism On the other hand, monetary policy stance of the Federal Reserve does not seem as effective on credit boom determinants during the 2000s Finally, global-imbalances-explanation of the crisis misinterprets the possible international sources of the crisis by exaggerating the role of developing countries in global financing patterns ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, 2007/08 küresel krizinin nedenlerine dair dört farklı yaklaşımı detaylıca inceleyerek, krizin nedenlerini tutarlı bir şekilde kavramayı amaçlamaktadır Bu yaklaşımlar, içinde finansal yeniliklere, düzenleme sorunlarına ve teşvik sorunlarına odaklanılan finansal sistem bazlı açıklamaları; para politikası bazlı açıklamaları; küresel dengesizlikler bazlı açıklamaları; ve uzun vadeli yapısal sorunlar bazlı açıklamaları içermektedir Bu tezin temel bulguları şöyledir Finansal yenilikler, düzenleme ve denetim sorunları, ve teşvik sorunları krizin karakteristik özelliklerinin çoğunu açıklamaktadır Finansal krizin derinliği sistem genelindeki kaldıraçlamayla, aşırı risk birikimiyle ve otuz yıllık finansal serbestleşme döneminin zincirlerinden boşandırdığı finans alanının kendi kendini besleyen ve pekiştiren mekanizmalarıyla ilgilidir Derin resesyon ve takip eden durgunluk ise finansal krizin hanehalkı ve finans sektörlerinin bütçe dengeleri üzerindeki etkisiyle ve ABD kapitalizminin yapısal sorunlarının sonucu olan azalan kâr oranlarıyla ilişkilendirilebilir Öte yandan, Fed?in para politikası 2000?li yıllardaki kredi patlamasının belirleyicileri üzerinde etkili görünmemektedir Son olarak, krizin küresel dengesizlikler bazlı açıklaması, gelişmekte olan ülkelerin küresel finansal akımlardaki rolünü abartarak krizin olası uluslararası kaynaklarını yanlış yorumlamaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.