Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A critique of the histories of European and Ottoman States: From ?modernization revisionism? and ?state tradition? towards an alternative reading

Avrupa ve Osmanlı Devletlerinin tarihlerinin bir eleştirisi: ?Modernleşmeci revizyonizm? ve ?devlet geleneği?nden alternatif bir okumaya doğru

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 301998 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis two ?western modern state? and three Ottoman ?state tradition? scholars (Gianfranco Poggi, Christopher Pierson, Şerif Mardin, Metin Heper and Çağlar Keyder) are elaborated in the way how they write the the history for their theorization attempts. The specially emphasized processes in these histories are asserted to be reconstructed as the sources of an ?idealized?-type that is assumed to be fulfilled by ?the West? and should also be followed by ?the rest?. The description of this form of a state entails a covert expectation on the requirement of an effective, limited but primarily strong state. Since the mainstream historical knowledge builds the foundations of both our academic studies and daily political arguments, it should be subjected to a critique. And state theory should be rethought with comparative and alternative perspectives.This work does not only trace the histories of political development constituted on ?modernization revisionist? and ?state traditional? theses, it also aims to cast new perspectives for the theorization of state-formation momentums and mechanisms by making a potpourri from some alternative readings of historical theses. As a result some central debates are brought into the picture on the historical transformation of state-society relationships. Along with the attempts for more comprehensive thinking exersizes on the states, theorization does not deal with two separate states or separate narratives of the the history but rather with the experiences thought together and watched through the different forms they takes in each particular historical momentums.

Summary:

Bu tezde ikisi batılı ?modern devlet? üçü Osmanlı ?devlet geleneği? teorisyeninin (Gianfranco Poggi, Christopher Pierson, Şerif Mardin, Metin Heper and Çağlar Keyder) tarihselliği teorik çabaları adına ele alış biçimlerinde aranmaya çalışılıyor. Bu tarih metinlerinde özellikle vurgulanan süreçlerin, günümüzde Batı'ca sahip olduğu iddia edilen ve dünyanın geri kalanınca da takip edilmesi beklenen bir ?ideal?-tip formun kökeni olarak inşa edildiği iddia ediliyor. Bu devlet formunun tanımlanışı; etkin, sınırlanmış (veya olması gerektiği halde yeterince sınırlanamaz görülen) ama aslen güçlü bir devletin gerekliliğine dair gizil bir beklentiyi de içinde barındırıyor. Bu sebepten akademik çabalarımıza ve gündelik politik argümanlarımıza kaynaklık eden ve kısmen tahrif alanı haline getirilmiş olan ana akım tarihsel bilgilerimizi gözden geçirmek, devlet teorisini de karşılaştırmalı ve alternatif bakışlarla yeniden düşünmek gereği ile karşı karşıyayız.Bu çalışma ?modernleşmeci revizyonist? ve ?devlet gelenekçi? tezler üzerinden inşa edilen siyasal gelişim tarihçelerinin izini sürmekle kalmıyor, devlet oluşum izleklerini kuramsallaştırmak adına yeni perspektifler sunmak için görece geç dönem tarih metinlerinden Batılı ve Osmanlı alternatif okumaları barındıran bazı tezlerin bir araya getirildiği bir potpori de ortaya koyuyor. Sonuç olarak devlet-toplum ilişkilerinin tarihsel dönüşümlerine dair bazı temel tartışmalar yapılıyor. Kuramsallaştırma çabası da iki ayrı devlet ve iki ayrı tarih anlatısı görünümünden çıkarılmaya çalışılarak bir arada düşünülen ve farklı tarihsel uğraklarda farklı biçimler kazanan bir devlet düşüncesine doğru daha bütünlüklü bir düşünme egzersizi haline geliyor.