Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü

A Critique of the individuation problem in the philosophy of internal relations

İçsel ilişkiler felsefesinde bireyleştirim probleminin bir eleştirisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123067 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ill ABSTRACT A CRITIQUE OF THE INDIVIDUATION PROBLEM IN THE PHILOSOPHY OF INTERNAL RELATIONS Çelik, Sinan Kadir M.S., Department of Philosophy Supervisor: Prof. Dr. Ahmet İnam April 2002, 87 pages In the present study, by determining the externalist and internalist accounts of individuation, it is aimed to make a comparative analysis of the individuation problem. After the problems of individuation within substance and bundle theory are shown, based on the interpretation of dialectics as philosophy of internal relations, an alternative account of individuation is tried to develop. Within the framework drawn, it is proposed that Bertell Oilman's conceptualization of the process of abstraction is evaluated as a possible solution to the individuation problem. However, such an approach criticized as being a possible description of the problem, not a proper explanation or solution. To overcome this problem in philosophy of internal relations, one should develop a detailed realist interpretation of it. Nevertheless, within the scope of the present study it is just retained with a limited critique of individuation problem in philosophy of internal relations. Keywords: individuation, internal relation, dialectics, atomism, process of abstraction.

Summary:

IV OZ İÇSEL İLİŞKİLER FELSEFESİNDE BIREYLEŞTİRİM PROBLEMİNİN BİR ELEŞTİRİSİ Çelik, Sinan Kadir Yüksek Lisans, Felsefe Bölümü Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Ahmet İnam Nisan 2002, 87 sayfa Bu çalışmada bireyleştirimin içselci ve dışsala açıklamaları belirlenerek, bireyleştirim probleminin karşılaştırmalı bir analizinin yapılması amaçlanmıştır. Töz ve Demet kuramlarının bireyleştirim kavramsallaştırmasının sorunları gösterildikten sonra diyalektiğin içsel ilişkiler felsefesi olarak yorumlanışına dayanarak bireyleştirimin alternatif bir açıklaması geliştirilmeye çalışılmıştır. Çizilen bu çerçeve içerisinde Bertell Ollman'ın soyutlama süreci kavramsallaştırmasının bireyleştirim probleminin olası bir çözümü olarak değerlendirilebileceği öne sürülmüştür. Fakat bu yaklaşıma bireyleştirim sorununun tam bir açıklaması ya da çözümü olmaktan çok bu problemin olası bir betimlemesi olduğu eleştirisi getirilmiştir. Bu problemin içsel ilişkiler felsefesi içerisinde aşılabilmesi için onun daha ayrıntılı bir gerçekçi yorumunun geliştirilmesi gerekmektedir. Ne var ki bu çalışma kapsamında yalnızca içsel ilişkiler felsefesinde bireyleştirim sorununun sınırlı bir eleştirisini yapmakla yetinilmiştir. Anahtar Sözcükler: Bireyleştirim, içsel ilişki, diyalektik, atomculuk, soyutlama süreci.