Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A critique of world-system inspired historiography of transition to capitalism in the Ottoman Empire

Osmanlı İmparatorluğu'nda kapitalizme geçiş üzerine dünya-sistemi temelli tarih yazımının eleştirisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347301 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis examines world-system inspired historiography on transition to capitalism in the Ottoman Empire that has been developed as a criticism of the modernization theory that was dominant in the analyses of the Ottoman transformation. It is argued that although the world system inspired analyses overcome the restrictions imposed by the modernization analyses that are based on the deficiencies of Ottoman society compared to the West, they are also crippled with their own restrictions. Considering change as a product of external dynamics, and ignoring internal relations and potentials, it commits the same mistake of regarding the `periphery? as stagnant and shorn of any life, dynamics for creating change and therefore history. In this perspective, the peripheral societies such as the Ottoman society do not have the potential to be the actor of change but can only be subjected to it. Therefore, it is argued that the world-system inspired accounts fall short in understanding the process of change in the Ottoman Empire and the dynamics behind it. On that account, this thesis stresses the importance of studying the uneven but mutual relations between internal and external factors in order to understand social transformations that occur in and through the social relations and contradictions. There is, therefore a need to develop an account of the transition of the Ottoman Empire to capitalism with the help of such an approachKey words: Ottoman Empire, World-System Analysis, Transition to Capitalism, Peripheralization.

Summary:

Bu tez, Osmanlı tarihi çalışmalarına hakim olagelmiş modernleşme kuramının bir eleştirisi olarak ortaya çıkan dünya sistemi temelli tarih yazımını incelemektedir. Dünya sistemi temelli analizlerin, Batı ile karşılaştırıldığında Osmanlı toplumunda görülen eksiklikler üzerinden yola çıkan modernleşme analizlerinin sınırlılıklarını aştıkları fakat kendi sınırlılıkları tarafından da sakatlandıkları ileri sürülmüştür. Bu analizlerin, toplumsal dönüşümü dışsal dinamiklerin bir ürünü olarak görmeleri, içsel toplumsal ilişkileri ve güçleri göz ardı etmeleri nedeniyle, çevre toplumlarını durağan yani değişiklik yaratabilecek devimlilik ve güçten dolayısıyla da tarihten yoksun olarak görme hatasına düştükleri savunulmuştur. Bu bakış açısında, Osmanlı toplumu gibi çevre toplumları sosyal değişimin öznesi olabilecek potansiyele sahip değildir ancak ve sadece bu değişime tabi olabilirler. Bu nedenle, dünya sistemi temelli açıklamaların, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki değişim sürecini ve bu süreci yaratan dinamikleri anlamakta yetersiz kaldığı öne sürülmüştür. Bu nedenle, sosyal ilişkiler içinde ve bu ilişkiler boyunca gerçekleşen sosyal dönüşümün anlaşılması için içsel ve dışsal faktörlerin eşitsiz fakat karşılıklı ilişkisini çalışmanın önemini vurgular. Bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilecek Osmanlı İmparatorluğu'nda kapitalizme geçişe dair bir açıklamaya ihtiyaç olduğunu ortaya koyar.Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Dünya Sistemi Analizi, Kapitalizme Geçiş, Periferileşme