Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Cross country empirical analysis of the technology intensive trade with a special emphasis on Turkey

Uygulamalı bir yaklaşımla teknoloji yoğun ticaretin ülkelerarası bir kesit analizi ve Türkiye örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93997 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CROSS COUNTRY EMPIRICAL ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY INTENSIVE TRADE WITH A SPECIAL EMPHASIS ON TURKEY Berkmen, Pelin M.S., Programme of Science and Technology Policy Studies Supervisor: Prof.Dr. Yakup Kepenek June 2000, 42 pages Central notion of the extended technology gap theories is that the technological differences among countries are the major source of trade flows and eventually the source of differences in economic performance. This thesis investigates the relationship between technology intensive trade, as a technological output proxy, and economic performance for 30 countries during the period of 1989 - 1997. The results indicate a positive and significant relationship between technology intensive trade and economic performance. However, this relation is only valid for two trade indicators out of seven, implying a weak relationship. For the same period, technology intensive trade performance of Turkey has been improving, but at a low speed. Hence the associated per capita income gain is also limited. Key words: Technology, International trade, GDP per capita, Turkey 111

Summary:

öz UYGULAMALI BİR YAKLAŞIMLA TEKNOLOJİ YOĞUN TİCARETİN ÜLKELER ARASI BİR KESİT ANALİZİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Berkmen, Pelin Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Programı Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Yakup Kepenek Haziran 2000, 42 sayfa Bu tez teknoloji yoğun ticaret ile ekonomik performans arasındaki ilişkiyi 1989-1997 yılları arasında ve 30 ülke için incelemektedir. Teknoloji yoğun ticaret teknoloji çıktılarının bir göstergesidir. Genişletilmiş teknoloji açığı teorilerinin öne sürdüğü temel düşünce, uluslararası ticaretin ve ekonomik farklılaşmanın ana nedeninin ülkeler arasındaki teknolojik farklılık olduğu yönündedir. Sonuçlar teknoloji yoğun ticaret ile ekonomik performans arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkiyi işaret etmektedir. Ancak, pozitif ilişki yedi teknoloji yoğun ticaret göstergesinden sadece ikisi için geçerlidir. Bu yüzden ilişkinin çok kuvvetli olduğu söylenemez. Ele alınan dönemde Türkiye'nin teknoloji yoğun ticareti oldukça sınırlı bir artış göstermektedir. Kişi başına düşen GSYH kazanımları da sınırlı bir düzeyde kalmaktadır. Anahtar Sözcükler: Teknoloji, Uluslararası ticaret, kişi başına milli gelir, Türkiye iv