Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A cross-cultural comparison of mathematics achievement in the third international mathematics and science study-repeat (TIMSS-R)

Üçüncü uluslararası matematik ve fen çalışması-tekrar (TIMSS-R) daki matematik başarısının kültürler arası karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143254 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study has two phases. In the first phase, a model that explains students' mathematics achievement in TIMSS-R will be proposed. In the second phase, the proposed model will be evaluated to interpret the similarities and differences across three culturally and linguistically different countries; Turkey, the Netherlands, and Italy. This study will basically combine students' answers on TIMSS-R Students Questionnaire items with their mathematics achievement scores obtained from TIMSS-R Mathematics Achievement Test. In order to achieve this, items in the student questionnaire will be grouped under latent variables and then the related models will be established. Thirty-seven items selected from the TIMSS-R Student Questionnaire were analyzed using principle component factor analysis for each country. The results indicated seven interpretable dimensions. Based on the results' of factor analysis of Turkey, the latent variables were generated by selecting the observed variables with highest loadings. These latent variables were; out-of-school activities, socioeconomic status, importance given to math, math classroom climate, perception of failure, teacher-centered and student-centered activities. The proposed mathematics achievement model was tested by structural equation modeling for each country separately with the sample of 4772, 2728, and 2781 eighth grade students in Turkey, the Netherlands, and Italy, respectively. In all of the countries perception of failure was the strongest factor explaining the mathematics achievement of the eighth grade students. The other two important factors explaining mathematics achievement were socioeconomic status and student-centered activities for Turkey and Italy; out-of-school activities and importance given to math for the Netherlands. The results indicated that Turkey and Italy have more similar results when compared with the Netherlands. Different than the other countries in Turkey instructional activities formed two separate dimensions such as; teacher-centered and student-centered instructional activities. Since this finding emphasized the important role of teacher in the Turkish education system, it was suggested that more importance should be given to the teacher education. Keywords: Factors Effecting Mathematics Achievement, Structural Equation Modeling, TIMSS-R, Cross-Cultural Comparison of Mathematics Achievement.

Summary:

Bu çalışmanın amacının iki evresi vardır. îlk evrede, TIMSS-daki öğrencilerin matematik başarısını açıklayan bir model öne sürülecek. İkinci evrede, öne sürülen bu model farklı kültürleri ve dilleri olan üç ülkedeki; Türkiye, Hollanda ve İtalya, benzerlikleri ve farklılıkları yorumlamak için değerlendirilecektir. Bu çalışma temelde öğrencilerin TIMSS-R Öğrenci anketine verdikleri cevaplar ile TIMSS-R Matematik başarı testinden aldılan puanları birleştirecektir. Bunu başarmak için öğrenci anketindeki sorular örtük değişkenler altında gruplanacak ve daha sonra ilgili modeller kurulacaktır. Öğrenci anketinden seçilen otuzyedi soru temel bileşenler faktör çözümlemesi kullanılarak her bir ülke için analiz edildi. Sonuçlar yedi yorumlanabilir boyut gösterdi.- Türkiye'nin faktör analizi sonuçlan baz alınarak en yüksek yüklü gözlenen değişkenler seçilerek örtük değişkenler oluşturuldu. Bu örtük değişkenler şunlardır; okul dışı aktiviteler, matematiğe verilen önem, matematik sımf iklimi, başarısızlık algısı, öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli aktiviteler. Öne sürülen model Doğrusal Yapısal Modelleme yöntemi ile her bir ülke için ayrı ayrı, Türkiye, Hollanda ve İtalya için sırasıyla, 4772, 2728 ve 2781 kişilik sekizinci sınıf öğrenci örneklemi ile test edildi. Tüm ülkelerde başarısızlık algısı, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısını açıklayan en güçlü faktördü. Matematik başarısını açıklayan diğer önemli iki faktör Türkiye ve İtalya için sosyoekonomik statü ve öğrenci merkezli aktiviteler; Hollanda için ise okul dışı aktiviteler ve matematiğe verilen önemdi. Sonuçlar şunu göstermiştir ki; Hollanda ile karşılaştırıldığında Türkiye ve İtalya'nın sonuçlan daha benzerdir. Diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye'de sınıf içi aktiviteler öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki farklı boyut oluşturmuştur. Bu bulgu Türk eğitim sisteminde öğretmenin önemli rolünü vurguladığından, öğretmen eğitimine önem verilmesi önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler, Doğrusal Yapısal Modelleme Yöntemi, TIMSS-R, Matematik Başarısının Kültürler Arası Karşılaştırılması.