Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı / Matematik Eğitimi Bilim Dalı

A cross cultural comparison of teacher and school related factors which explain self efficacy of middle school mathematics teachers

Matematik öğretmenlerinin öz-yeterliklerini açıklayan öğretmen ve okul kaynaklı boyutlarının kültürler arası karşılaştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 415528 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the present study, the self-efficacy of Turkish and American middle school mathematics teachers was compared and consequently factors that explain self-efficacy measures were studied within each cultural context. The variables considered were (i) teacher related factors such as teacher-teacher respect, collective efficacy, use of tools, de-privatization, teacher-teacher feedback and collaboration and (ii) school related factors such as principal feedback to teacher, principal assist to teacher, teacher trust to principal, instructional leadership, teacher accountability to principal. Survey data were collected from 245 American, 379 Turkish in-service middle school mathematics teachers by the use of Middle-school Mathematics and the Institutional Setting of Teaching (MIST) scale. Construct and item level equivalencies were studied as a-priory analyses. Even though two-dimensional structure of the self-efficacy measure was verified, there were differences in the structure of the teacher and school related factors across the countries compared. Thus, the regression analyses were carried out separately within each country. There were significant mean differences in the mathematics teachers' self-efficacy in the dimensions of classroom management strategies and student support strategies across Turkish and American samples in favor of the Turkish mathematics teachers. In the regression models, there were some differences with respect to the prediction of self-efficacy measures of teachers across the countries. On the other hand, in both cultures, collective efficacy of teachers and instructional leadership were found to be important predictors of self-efficacy.

Summary:

Bu çalışmada Türk ve Amerikan ortaokul matematik öğretmenlerinin öz-yeterlikleri karşılaştırılmıştır ve öz-yeterlik ölçümlerini açıklayan yapılar her kültür içerisinde çalışılmıştır. Değişkenler: (i) Öğretmen ile ilgili yapılar: öğretmen-öğretmen saygı, bütünsel öz-yeterlik, kullanılan araçlar, özelleştirme, öğretmen-öğretmen geri bildirim ve işbirliği ve (ii) okul ile ilgili yapılar: yöneticinin öğretmene geri-bildirimi, yöneticinin öğretmene yardımı, öğretmenin yöneticiye güveni, öğretimsel liderlik, öğretmenin yöneticiye hesap verilebilirliktir. Anket verileri 245 Amerikan, 379 Türk ortaokul matematik öğretmeninden Middle-school Mathematics and The Institutional Setting of Teaching (MIST) anketi kullanılarak toplanmıştır. Yapı ve madde bazındaki eşitlikler ön analizler olarak yapılmıştır. 2 boyutlu öz-yeterlik anketinin yapısı doğrulanmıştır fakat öğretmen ve okul kaynaklı faktörlerin ülkeler arası karşılaştırılmasında farklılıklar vardır. Son olarak, regresyon analizleri her bir ülke için ayrıca yapılmıştır. Matematik öğretmenlerinin ortalama öz yeterlikleri sınıf yönetimi stratejileri ve öğrenci destelenme stratejileri boyutlarında Türkiye ve Amerika örneklenmelerinde Türk matematik öğretmenlerinin lehine yönde farklılıklar göstermektedir. Regresyon modellerinde, ülkeler arasında öz-yeterlik ölçümlerinin tahmin edilmesinde farklılıklar vardır. Diğer taraftan, her iki kültürde de öğretmenlerin bütünsel yeterliği ve öğretimsel liderlik öz-yeterlik boyutunun kayda değer tahmin edicileridir.