Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A cross-cultural comparison of the effect of human and physical resources on students' scientific literacy skills in the Programme for International Student Assessment (PISA) 2006

PISA 2006 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı?nda insan kaynakları ve fiziksel kaynakların öğrencilerin fen okuryazarlığına olan etkisinin kültürlerarası karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285726 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study investigates the students? characteristics and school characteristics and their influences on scientific literacy skills of 15-year-old students across Turkey, Canada, and Sweden, through the use of data from Organisation for Economic Co-operation and Development?s (OECD?s) Programme for International Student Assessment (PISA) 2006. The purpose of this study is to gain a more complete understanding of the effect of human and physical resource allocations and their interaction on students? scientific literacy skills using Hierarchical Linear Modeling (HLM) techniques. By PISA 2006 results, in terms of scientific literacy, Canada is a high performing country whereas Turkey is far below the average and Sweden has a rank in the average. For modeling scientific literacy, student-level characteristics determined by student questionnaire, and school-level characteristics determined by school questionnaire were used. Results of the present study indicated that there were significant between-school differences in scientific literacy skills of students for all three countries. Turkey had the highest between-school variance and it was more than half of the total variance whereas in Canada and Sweden they were far lower. School type and size were common school factors affecting students? scientific literacy skills in Canada and Sweden; however, in Turkey school admittance policies, educational resources, science promotional activities, and teacher qualities were school characteristics which have impact on scientific literacy. Enjoyment of learning science, self-efficacy in science, general value given to science, awareness of environmental issues, responsibility for sustainable development, and confidence in use of information technologies were common student factors affecting development of scientific literacy skills in the three countries. Finally, in all three countries cross-level interactions of student and school characteristics for developing scientific literacy skills were observed.

Summary:

Bu çalışma, Türkiye, Kanada ve İsveç'te öğrenci ve okul karakteristiklerinin 15 yaş öğrencilerinin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programındaki (PISA 2006) fen okuryazarlık sonuçlarına etkilerini incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı kültürlerde, insan ve fiziksel kaynakların ve bunların etkileşimlerinin fen okuryazarlığına olan etkisini hiyerarşik lineer modelleme (HLM) teknikleri kullanarak belirlemektir. PISA 2006 sonuçlarına gore fen okuryazarlığı bakımından Kanada yüksek puan alırken ve İsveç ortalama seviyesindeyken, Türkiye'nin puanı ortalamanın oldukça altındadır. Fen okuryazarlığını modellerken öğrenci anketiyle belirlenen öğrenci karakteristikleri ve okul anketiyle belirlenen okul karakteristikleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları üç ülkede de öğrencilerin fen okuryazarlıkları bakımından okullar arasında farklılıklar olduğunu göstermiştir. Türkiye'de toplam varyansın yarıdan fazlası okullar arası ve en yüksek oran olarak belirlenirken Kanada ve İsveç için bu değerler çok daha düşük bulunmuştur. Okulun çeşidi ve büyüklüğü Kanada ve İsveç için öğrencilerin fen okuryazarlığını etkileyen ortak etkenler olarak belirlenirken Türkiye için öğrenci seçim yöntemleri, eğitim malzemeleri, fen öğretimini teşvik edici etkinlikler ve öğretmen kalitesi etkili olan okul karakteristikleri olarak bulunmuştur. Fen okuryazarlığı geliştirmede etkili olan ortak öğrenci seviyesi etkenleri ise fen öğrenmeden hoşlanma, fen özyeterlik algısı, genel anlamıyla bilime verilen değer, çevre sorunları konusunda farkındalık derecesi, sürdürülebilir kalkınma için hissedilen sorumluluk ve bilgi teknolojileri kullanma konusunda kendine duyulan güven olarak belirlenmiştir. Son olarak, her üç ülkede de fen okuryazarlığı geliştirmede etkili öğrenci ve okul karakteristikleri arasında etkileşimler gözlemlenmiştir.