Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A cross-cultural study of the speech act of congratulation in British English and Turkish using a corpus approach

Derlem yaklaşımı ile tebrik sözeyleminin İngiliz ve Türk kültürlerinde kullanımının karşılaştırmalı incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300722 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to find out the culturally different conceptualizations of congratulation in British culture and tebrik and kutlama in Turkish culture using a corpus approach and to formulate cultural scripts for these three performative verbs using the Natural Semantic Metalanguage Approach More specifically, the study aims to reveal the contexts where the target speech act is used and to uncover the kinds of strategies/components employed in these situations To be able to collect the targeted data, the study begins with the monolingual and bilingual dictionary definitions of the performative verbs (i ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı İngiliz kültüründe congratulation, Türk kültüründe ise tebrik ve kutlama sözeylemlerinin derlem yaklaşımı ile nasıl kavramsallaştırıldığını bulup Doğal Anlamsal Üstdil Yaklaşımı yoluyla bu üç sözeylem fiili için kültürel skript oluşturmaktır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.