Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ortadoğu Araştırmaları Anabilim Dalı

A culture of managing difference: The field of migration management and Syrian movers to Turkey

Farklılıkları yönetme kültürü: Göç yönetimi alanı ve Türkiye'ye göç eden Suriyeliler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399946 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis examines migration management in Turkey and its impact upon Syrians as migration patterns, policy, and structure in the country are changing. To address such changes and align policies with European Union and international norms, Turkey enforced the Law on Foreigners and International Protection in April 2014, which signifies a shift in governmental practices and discourses on migration and establishes a migration coordinating directorate. At the same time, local, national, international and supranational governmental and civil society organizations are engaged in responding to the displacement of over 1.9 million Syrians into Turkey's borders and Turkey's migration management has become multi-tiered. To analyze how these various actors contribute to and coordinate in the field, this research questions: 1) What is migration management; 2) How does Turkey's migration management field fit in the global migration governance system; 3) What are the relationships of actors in this field; and 4) Do actors in the field perceive this system as adequate for fulfilling the needs of Syrians in Turkey? This research applies global governance theory to analyze the actors, practices and discourses in the field as evident in organizations' reports and websites as well as interviews with accessible organizations. Syrian migration presents a relevant modern day test of migration management. In analyzing the multi-tiered field of migration management of Syrians in Turkey, this research aims to shed light on the intricacies of migration management and will contribute to literature focusing on better defining and understanding international migration management in today's global world.

Summary:

Bu çalışma Türkiye'de göç yönetimi ve göç yönetiminin -ülkede göç politikası, şekli ve organizasyonel yapısı değişirken- Suriye vatandaşları üzerindeki etkisini incelemektedir. Türkiye, hem bu değişikliğe ayak uydurmak hem de Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası normlara uyum sağlamak amacıyla Nisan 2014`te 6458 Sayılı kanunu yürürlüğe koymuştur. Söz konusu kanun, devletin göç ile ilgili yaklaşım ve söylemindeki değişimin göstergesi olup Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün temelini oluşturmaktadır. Türkiye sınırındaki 1.9 milyondan fazla Suriyeliye yardım etmek için, yerel, ulusal, uluslararası ve uluslar üstü birçok kurum ve STK seferber olmuşken; Türkiye'nin göç yönetimi çok katmanlı bir yapı teşkil etmektedir. İlgili aktörlerin nasıl katkı sunduklarını ve koordinasyon sağladıklarını analiz etmek üzere, çalışma, şu sorular üzerinde yoğunlaşmaktadır: 1) Göç yönetimi nedir? 2) Türkiye'nin göç yönetim sistemi küresel göç yönetim sisteminin bir parçası olarak nerede yer almaktadır? 3) Bu alandaki ilgili aktörler bağlamında ilişkiler nasıl temellendirilmektedir? 4) Bu sistemdeki aktörler, Türk göç yönetimi sisteminin, Türkiye'deki Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında, yeterliliğini nasıl algılamaktadırlar? Bu çalışma küresel yönetişim teorisini, göç yönetimi alanındaki aktörlerin söylemlerinin ve faaliyetlerinin analizine erişilebilir kurumlar tarafından oluşturulan raporları ve web sitelerini, bu kurumlarla yapılan röportajları kanıt olarak kullanarak, uygulamaktadır. Suriyelilerin göçü modern bir göç yönetimi testi niteliği taşımaktadır. Türkiye`deki Suriyelilerin çok katmanlı göç yönetiminin incelenmesiyle bu çalışma, göç yönetimindeki karışıklıklara ışık tutmayı ve bugünün küresel dünyasında uluslararası göç yönetiminin anlaşılmasına ve tanımlanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.