Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü

A Curriculum evaluation through needs analysis: Perceptions of intensive English program graduates at Anadolu University

İhtiyaç analizi yoluyla program değerlendirme: Anadolu Üniversitesi yoğun İngilizce programı mezunlarının algılamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 187995 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA CURRICULUM EVALUATION THROUGH NEEDS ANALYSIS:PERCEPTIONS OF INTENSIVE ENGLISH PROGRAM GRADUATESAT ANADOLU UNIVERSITYThe present study was conducted to evaluate the effects of curriculumrenewal project started at Anadolu University, Intensive English Program in 2003 The old and renewed curricula of Prep Program were compared based on thestudents? perceptions The main criterion for the evaluation was the perceivedlanguage needs of the students to follow English-medium content courses at fiveEnglish-medium departments at Anadolu University In order to compare the twocurricula, first, the language needs of the students in English-medium contentcourses were determined Then, the two curricula were compared to determinewhether there was a difference between the two curricula in meeting students?language needs The participants of the study were 135 first year students of five English-medium departments in 2004, and 129 first year students of the same departmentsin 2005 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜİHTİYAÇ ANALİZİ YOLUYLA PROGRAM DEĞERLENDİRME: ANADOLUÜNİVERSİTESİ YOĞUN İNGİLİZCE PROGRAMI MEZUNLARININALGILAMALARIDerya GEREDEİngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim DalıAnadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ekim 2005Danışman: Doç Dr Handan KOPKALLI YAVUZBu çalışmada Anadolu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programındabaşlatılan müfredat yenileme projesinin etkilerinin değerlendirilmesiamaçlanmıştır Bu nedenle, Hazırlık Programının eski ve yeni müfredatıöğrencilerin algılamalarına dayanarak karşılaştırılmıştır Değerlendirme için esasolarak kabul edilen ölçüt öğrencilerin Anadolu Üniversitesinde beş bölümdeöğretim dili İngilizce olan dersleri takip edebilmek için gerekli olarak algılanan dilihtiyaçlarıdır İki müfredatı karşılaştırmak için önce öğretim dili İngilizce olanderslere devam eden öğrencilerin dil ihtiyaçları belirlenmiş, daha sonra ikimüfredat arasında öğrencilerin dil ihtiyaçlarını karşılama açısından bir fark olupolmadığı belirlemek için bir karşılaştırma yapılmıştır Çalışmaya 2004 yılında öğretim dili İngilizce olan beş bölüme devam eden135 birinci sınıf öğrencisi ve 2005 yılında aynı bölümlere devam eden 129 birincisınıf öğrencisi katılmıştır Çalışmada veriler bir anket aracılığıyla toplanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.