Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A dea-based approach to ranking multi-criteria alternatives

Çok kriterli seçeneklerin sıralanmasına veri zarflama analizi tabanlı bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180862 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA DEA-BASED APPROACH TO RANKINGMULTI-CRITERIA ALTERNATIVESTuncer, CerenM.Sc., Department of Industrial EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Murat KöksalanAugust 2006, 88 pagesThis thesis addresses the problem of ranking multi-criteria alternatives. A DataEnvelopment Analysis (DEA)-based approach, the Method of the Area of theEfficiency Score Graph (AES) is proposed. Rather than assessing the alternativeswith respect to the fixed original alternative set as done in the existing DEA-basedranking methods, AES considers the change in the efficiency scores of thealternatives while reducing the size of the alternative set. Producing a final score foreach alternative that accounts for the progress of its efficiency score, AES favorsalternatives that manage to improve quickly and maintain high levels of efficiency.The preferences of the Decision Maker (DM) are incorporated into the analysis inthe form of weight restrictions. The utilization of the AES scores of the alternativesin an incremental clustering algorithm is also proposed. The AES Method is appliedto rank MBA programs worldwide, sorting of the programs is also performed usingtheir AES scores. Results are compared to another DEA-based ranking method.Keywords: Ranking, data envelopment analysis, weight restrictions.

Summary:

ÖZÇOK KRİTERLİ SEÇENEKLERİN SIRALANMASINAVERİ ZARFLAMA ANALİZİ TABANLI BİR YAKLAŞIMTuncer, CerenYüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. Murat KöksalanAğustos 2006, 88 sayfaBu tez çalışması çok kriterli seçeneklerin sıralanması problemi üzerinedir. VeriZarflama Analizi (DEA) tabanlı bir yaklaşım olan Etkinlik Skorları Grafiğinin AlanıMetodu (AES) önerilmiştir. Seçenekleri mevcut DEA tabanlı sıralama metotlarınınyaklaşımıyla sabit başlangıç seçenek kümesine göre değerlendirmek yerine, AESseçenek kümesinin küçültülmesiyle etkinlik skorlarında oluşan değişimleri gözönünde bulundurur. Her seçenek için etkinlik skorunun gelişimini gösteren son birskor bulan AES, hızlı gelişim gösteren ve etkinlik skorlarını yükselten seçeneklerinlehine davranır. Karar vericinin tercihleri analize ağırlıkların sınırlandırılmasışeklinde dahil edilir. AES skorlarının artışlı bir kümeleme yönteminde kullanılmasıda önerilmiştir. AES Metodu MBA programlarının sıralanmasında uygulanmış,programların sınıflandırılması da AES skorları kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlarbaşka bir DEA tabanlı sıralama metodunun sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler: Sıralama, veri zarflama analizi, ağırlık sınırlandırılması.