Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A decision matrix based method for determining priorities of quality improvement projects in manufacturing with inspection error and rework

Muayene hatası ve yeniden işlemenin olduğu imalat ortamlarında kalite iyileştirme projelerinin önceliklendirilmesi için karar matrisi temelli bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199296 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA DECISION MATRIX BASED METHOD FOR DETERMINING PRIORITIES OFQUALITY IMPROVEMENT PROJECTS IN MANUFACTURING WITHINSPECTION ERROR AND REWORKDolgun, Leman EsraM.S., Department of Industrial EngineeringSupervisor : Prof. Dr. Gülser KöksalDecember 2006, 81 pagesToday?s competitive environments and heightened expectation of customers make itnecessary to improve quality of products and processes continuously. Therefore, qualityimprovement is a major concern for companies. Determining improvement priorities fornot only long but also short term bottom line results is a key problem in qualityimprovement management. In this thesis a practical decision matrix based method isdeveloped for selecting quality improvement projects by considering throughput andquality loss in manufacturing environments with inspection error and rework.Performance of the proposed method under different experimental conditions is analyzedand results are discussed.Keywords: Quality Improvement, Inspection Error, Rework, Quality Loss, DecisionMatrix

Summary:

ÖZMUAYENE HATASI VE YEN DEN ŞLEMEN N OLDUĞU MALATORTAMLARINDA KAL TEY LEŞT RME PROJELER N N ÖNCEL KLEND R LMES Ç N KARAR MATR STEMELL B R YÖNTEMDolgun, Leman EsraYüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof. Dr. Gülser KöksalAralık 2006, 81 sayfaGünümüzün rekabetçi ortamı ve yükselen müşteri beklentileri ürünlerin ve süreçlerinsürekli olarak iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. yileştirme önceliklerinin yalnız uzundönemde değil kısa dönemde de elde edilecek sonuçlar dikkate alınarak belirlenmesikalite iyileştirme yönetiminde karşılaşılan önemli problemlerdendir. Bu tezde, muayenehatası ve yeniden işlemenin olduğu imalat ortamlarında kalite iyileştirme projelerininkarlılık ve kalite kaybı göz önünde bulundurularak seçimi için karar matrisi temelli pratikbir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemin farklı deney koşulları altındaperformansı incelenmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Kalite yileştirme, Muayene Hatası, Yeniden şleme, Kalite Kaybı,Karar Matrisi