Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yaşar Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A decision method for construction material selection of new apartment buildings, based on optimization

Yeni apartman binalarının inşaat malzemesiseçiminde optimizasyon üzerine temellenmiş karar verme methodu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 639256 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Energy plays an important role in the development and sustainability of humanity. The dependence on energy is increasing day by day with the adaptation of humanity to modern and technological life. Approximately 40% of the world's final energy consumption is used to provide thermal and visual comfort conditions for heating, cooling, ventilating and lighting buildings. This energy consumption, which is projected to increase gradually, causes serious problems threatening all humanity such as global climate change and environmental destruction. In order to prevent this problem, important steps are taken by campaigns for efficient use of energy, national and international studies and directives are issued. The European Parliament, which was concerned in 2010, published the Energy Performance Directive in Buildings. According to this directive, it is aimed for each state to make its national plans in this regard until December 2020. After December 2020, it has been decided to increase the number of buildings with nearly zero energy, primarily state institution buildings. In this study, the cost-effective energy consumption optimization of the apartment building consisting of 6 floors and 12 flats to be built in the Izmir region was made. This apartment building is parametrically modeled in the Grasshopper interface of Rhinoceros 3D software. Ladybug, Honeybee plug-ins and EnergyPlus software were used to take energy simulations in the Grasshopper interface, and Octopus plug-in was used to manage optimization processes. Thermophysical properties and initial investment costs of the building materials are also defined separately for this model. As a result of the study, the optimum initial investment cost and the energy consumption per square meter of an apartment building targeted to be built in the Izmir region were determined by using which building materials.

Summary:

Enerji insanlığın gelişiminde ve yaşantısını devam ettirebilmesi konusunda çok önemli bir role sahiptir. İnsanlığın modern ve teknolojik hayata adapte olması ile birlikte enerjiye olan bağımlılığı da her geçen gün artmaktadır. Dünya genelinde nihai enerji tüketiminin yaklaşık % 40 gibi büyük bir kısmı binalarda ısıl ve görsel konfor şartlarını sağlayabilmek amacıyla, iç mekanları ısıtmak, soğutmak, havalandırmak ve aydınlatmak için kullanmaktadır. Gittikçe artacağı öngörülen bu enerji tüketimi küresel iklim değişikliği ve çevresel tahribat gibi tüm insanlığı tehdit eden ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu problemin önüne geçebilmek için, enerjinin verimli kullanılmasına dair yürütülen kampanyalar, ulusal ve uluslararası çalışmalar ile direktifler çıkartılarak önemli adımlar atılmaktadır. 2010 yılında toplanan Avrupa Parlamentosu, Binalarda Enerji Performansı Direktifi'ni yayınlamıştır. Bu direktife göre, Aralık 2020'ye kadar her devletin bu konuda Ulusal Planlarını yapması hedeflenmiştir. Aralık 2020'den sonra ise, devlet kurumu binaları öncelikli olmak üzere, yaklaşık sıfır enerjili bina sayılarının arttırılması kararlaştırılmıştır. Bu çalışmada, İzmir bölgesindeki inşaa edilecek 6 kat, 12 daireden oluşan apartman binasının maliyet etkin enerji tüketimi optimizasyonu yapılmıştır. Bu apartman binası Rhinoceros 3D yazılımının, Grasshopper arayüzünde parametrik olarak modellenmiştir. Grasshopper arayüzünde enerji simülasyonları almak için; Ladybug, HoneyBee eklentileri ile EnergyPlus yazılımı, optimizasyon süreçlerinin yönetimi için ise Octopus eklentisi kullanılmıştır. Hazırlanan bu modele, yapı malzemelerinin termofiziksel özellikleri ve ilk yatırım maliyetleri de ayrı ayrı tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda, İzmir bölgesinde yapılması hedeflenen bir apartman binasının; optimum ilk yatırım maliyeti ve metrekare başına düşen enerji tüketim miktarlarını, hangi yapı malzemeleri kullanılarak elde edilebileceği belirlenmiştir.