Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A decision support system for value for money analysis of minimum revenue guaranteed road projects

Minimum gelir garantili otoyol projelerinde harcama getirisi analizi için bir karar verme sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 520914 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Public Private Partnership (PPP) projects have ability to fund themselves when investments generate sufficient revenue. However, commercial revenues except collected tolls are limited in road projects. On the other hand, demand uncertainty creates concerns regarding toll revenues and governments generally provide Minimum Revenue Guarantee (MRG) to make road PPPs feasible and attractive for private sector. If optimum level of MRG are not assessed during preparation stage and required funds are not allocated for projected payments, not only PPP model does not provide value for money (VfM) but also government may experience fiscal problems in the budget. Hence, in this thesis, a decision-support system (DSS) that enables quantifying the risks and MRGs probabilistically and at the same time, allows choosing optimal MRG level by considering not only private sector profitability but also VfM values is developed. Proposed system offers qualitative assessment criteria to be evaluated together with probabilistic VfM values. The proposed system is used for value for money analysis of a road PPP project procured in Turkey compatible with existing practice. The results show that multi view approach adopted in the system helps the public sector to create the best tender structure for maximization of VfM and at the same time enables the private sector to offer the most profitable operation duration during tender process.

Summary:

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri, yeterli gelir ürettiklerinde kendi kendilerini finanse etme kabiliyetine sahiptir. Ancak, toplanan geçiş ücretleri dışında ticari gelirler yol projelerinde sınırlıdır. Öte yandan, talep belirsizliği geçiş ücreti gelirleri ile ilgili kaygılar yaratmakta ve hükümetler genellikle KÖİ'leri uygulanabilir hale getirmek ve özel sektör açısından cazip kılmak için projelere Asgari Gelir Garantisi (AGG) sağlamaktadır. Doğru bir AGG seviyesinin hazırlık aşamasında belirlenemediği ve öngörülen ödemeler için gerekli bütçe başlangıçtan itibaren ayrılmadığı durumlarda, KÖİ modeli harcama getirisi sağlamadığı gibi, hükümet bütçesinde mali sorunlar da yaşanabilmektedir. Bu nedenle, bu tezde riskleri ve AGG'leri olasılıksal olarak sayısallaştırırken aynı zamanda özel sektörün karlılığını ve harcama getirisi değerlerini de hesaba katarak en uygun AGG düzeyini seçmeyi sağlayan bir karar verme sistemi geliştirilmiştir. Önerilen sistem, harcama getirisi değerleri ile birlikte değerlendirilmek üzere nitel inceleme kriterleri sunmaktadır. Sistem, Türkiye'de mevcut uygulama ile uyumlu bir yol KÖİ projesinde uygulanmıştır. Sonuçlar, sistemde benimsenen çok bakışlı yaklaşımının, kamu sektörüne, harcama getirisini en üst düzeye çıkarması amacıyla en iyi ihale kurgusunu oluşturması; özel sektöre ise, ihale sırasında en karlı işletme süresi teklifini sunması için yardımcı olduğunu göstermektedir.