Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Anabilim Dalı / Müzik Bilim Dalı

A descriptive comparative analysis among undergraduate music technology curricula

Müzik teknolojileri lisans eğitim programlarının karşılaştırmalı betimsel analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 393619 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma ile Türkiye'deki dört yıllık müzik teknolojileri lisans eğitiminin içeriğinin betimlenmesi hedeflenmiş ve sunulan eğitim içerikleri birbirleri ve dünyadaki örnekleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek betimlenmiştir. Çalışmanın başında, Türkiye'deki müzik teknolojileri lisans eğitimi veren kurumların dört yıllık ders planlarında "müzik teorisi ve performans" alanlarına ait derslerin "müzik teknolojileri" alanındaki derslerden daha fazla yer tuttuğu gözleminden hareket edilerek, bu gözlem bir hipotez olarak verilmiş, çalışmanın devamında ise hipotezin doğruluğu veya yanlışlığının ortaya çıkarılması için bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma, 2012'den önce ve sonrası olmak üzere sonuçları ile birlikte iki bölümde anlatılmaktadır. 2012 yılı öncesi için araştırmanın evreni, Türkiye'de "müzik teknolojileri" bölümü olan veya müzik bölümleri içerisinde "müzik teknolojileri" eğitimine ağırlık verdiğini belirten yedi üniversitenin ilgili bölümleri ile yurt dışındaki benzer eğitim veren seçilmiş altı üniversite olmak üzere toplamda on üç kurumdan oluşmaktadır. Araştrıma, yurt içinde müzik teknolojisi veya müzik teknolojileri adları altında programları bulunan kurumlar ile program adları müzik teknolojisi olmasa dahi, programları incelendiğinde kapsam bakımından müzik teknolojileri eğitimi verdiği anlaşılan ve/veya kurumun bizzat kendisi müzik teknolojileri eğitimi verdiğini internet sitelerinde belirten bölümleri kapsamaktadır. Yurt dışındaki lisans derecesi ile müzik teknolojileri eğitimi veren kurumlar, tezin ilgili bölümlerinde anlatılmış olan belirli kriterlere dayanılarak seçilmiş ve ders programları ayrıntılı olarak incelenmiştir. 2012 yılı sonrası dönem içerisinde yurt dışındaki okullar 2012 yılı öncesinde olduğu üzere halen araştırma evreni içinde kalmakla birlikte, yurt içindeki kurumlardan birisi müzik teknolojileri eğitimine son verdiği, bir diğeri ise müzik teknolojisi alanında eğitim vermediği araştırma bulguları ile anlaşıldığı için çalışma evreni dışarısında bırakılmıştır. Araştırmanın ana yöntemi, seçilmiş bölümlerin lisans seviyesi ders programlarının içerdikleri derslerin, müzik teorisi, performans, kompozisyon, müzik tarihi, müzikoloji / etnomüzikoloji, YÖK dersleri, müzik teknolojileri vb. ders kategorileri altında alanlara göre sınıflandırılarak her sınıfa ait derslerin lisans programı içerisindeki toplam kredi ağırlıkları bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmesi olmuştur. Aynı yöntem ile yurt dışındaki eşlenik bölümlerin ders programları da incelenmiştir. Bu incelemeler 2012 yılı öncesi ve sonrası dönemlerin her biri için gerçekleştirilmiş ve gerek bu iki dönemin kendi içerisinde gerekse aralarında müzik teknolojileri programlarının benzerlik ve farkları tanımlanmıştır. Yaplan incelemeler ile müzik teknolojisi bölümlerinde hangi derslerin verildiği, zaman içerisinde programların yurt içinde ve dışında ne kadar değiştiklerinin betimlenmesi hedeflenmiştir. Bulgular her iki dönem için araştırma sonuçları olarak verilmiştir. Bulgular ile çalışmanın başında öne sürülen hipotezin doğru veya yanlışlığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Üniversitelerin müzik teknolojisi eğitim programlarına ilişkin ders içerikleri ve veriler her akademik yılın başında güncellenen internet taraması metodu uygulanarak toplanmıştır. Toplanan veriler tümevarımsal bir yaklaşımla öncelikle dönem başına düşen bireysel ders kredi ağırlıkları, daha sonra derslerin bağlı bulunduğu ders kategorileri başına dönem toplamı olarak hesaplanarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonrasında ders kategorilerinin kredi ağırlıkları tüm lisans programı için hesaplanarak toplam sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma başında sunulan hipotez 2012 yılı öncesi için bu sonuçların karşılaştırmalı analizi ile genellerek doğrulanmış olmaktadır. Bu doğrulamaya ilişkin rakamlar ve sonuca nasıl varıldığı tezin ilgili bölümlerinde ele alınarak açıklamalı bir biçimde tablo ve grafiklerle birlikte sunulmaktadır. 2012 yılı sonrasında ders programlarında yapılan değişiklik ve geliştirmelerin bir sonucu olarak, ülkemizdeki müzik teknolojileri lisans programlarına bölümler tarafından müzik teknolojileri alanında daha fazla sayıda ders eklenmiştir. Bu yeni derslerin eklenmesi ile birlikte, hipotezin doğruluğu 2012 yılı sonrası için geçerliliğini yitirmiştir. Yapılan literature taramalarında, müzik teknolojileri lisans eğitiminin içerikleri konusunda yurt içi veya dışında çok fazla bir araştırma yapılmadığı ortaya çıkarılmıştır. Kredi ağırlıklarının bulunarak ders programlarının karşılaştırılmalı analizi yöntemi ile yapılan ilk çalışma ise bu tez çalışmasıdır. Çalışma boyunca ders programları içerikleri dışında, programları sunan bölümlerin eğitim yaklaşımları, amaçları, vizyon ve misyonlarının sundukları programların içerikleri ile ne denli örtüştüğü konusu ele alınmıştır. Yukarıda anlatılan bakımlardan, araştırma betimsel ve eleştirel bir bakış açısı ile yürütülmüştür. Araştırma bulguları, sonuçları ile birlikte bu tez çalışmasında sunulmuş; bugünkü müzik teknolojileri programlarının gelişen teknolojilerin şekillendirmesi ile henüz ortaya çıkarak değişip dönüşen "yaşayan organik ders programları" gibi yeni eğitim yaklaşımları, dinamik yeni eğitim uygulamaları ve yeni rekabet koşullarında varlıklarının sürdürülebilir olup olamayacağı geleneksel eğitimin durumu genelinde tartışılmış; değişim sürecinde geleneksel ile yeni arasında bir geçiş adımı olarak kullanılabileceği düşünülen alternatif bir modüler eğitim programı tasarım modeli müzik teknolojileri lisans eğitimi özelinde önerilmiştir. Önerilen modüler eğitim programı müzik teknolojileri lisans eğitimini zaman bakıumından iki ana evreye ayırmaktadır. Eğitimin birinci evresi, dört yıllık lisans eğitiminin ilk yılını kapsamakta ve zorunlu ana derslerden oluşmaktadır. Bu ilk evre, şu anda Türkiye'de mevcut olan müzik teknolojisi lisans eğitim programlarının hiçbirinde verilmediği araştırmalar sonucunda anlaşılmış olan fakat araştırılan yurt dışı eğitim kurumlarının hepsinde verilmekte olan temel fizik ve matematik gibi dersleri de içerecek şekilde tasarlanmıştır. Modüler eğitim programının zorunlu derslerden oluşan ve dört yıllık müzik teknolojileri lisans eğitiminin ilk yılını kapsayan bu ilk evresini, geriye kalan üç yıllık eğitimi içeren ikinci eğitim evresi takip etmektedir. İkinci evrede öğrenciler, diledikleri alanlardan diledikleri dersleri almakta özgür olup, bu derslerin hiçbirisinin birinci evreyi başarıyla tamamlamış olmak dışında bir ön koşulu bulunmamaktadır. Kurum için ise böylesi modüler bir programı uygularken göz önünde bulundurulması gereken şartlar mevcuttur. Önerilen modüler programın öğrenci odaklılık, esneklik ve gelecekte ortaya çıkacak özellikle çevrim içi eğitim gibi yeni eğitim modellerine kolay adaptasyon sağlanabilmesi gibi amaçlarının kurum tarafından da gözetilmesi ve bu amaçlara ulaşılabilmesi için modüler eğitim içeriğinden ders seçen öğrencilere doğru danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir. Kurum tarafında gözetilmesi gereken bir diğer konu ise yeterli sayı ve çeşitlilikte dersin müzik teknolojileri eğitiminin interdisipliner özelliğini karşılayacak şekilde eğitim programı içerisinde bulundurulmasıdır. Kurumun önerilen programı uygularken göz önünde bulundurması zorunlu olan bu konuları ve ihtiyaç duyacağı kaynakları, üniversitenin mevcut yapısı içerisinde nasıl sağlayabileceği konularında da yeri geldiğinde öneriler getirilmiştir. Tez, gelecekte eğitim programları konusunda yapılması olası çalışmalar için öneri ve görüşlerin sunulması ile birlikte çalışma sonlandırılmıştır.

Summary:

This study aims to analyze and describe the status of four-year undergraduate 'Music Technology' curricula in Turkey in order to find out if they fit with the hypothesis that they do not include as many music technology category courses as their Western counterparts. The hypothesis first originated in the form of a curious idea which had its roots in personal correspondences of the author and his foreign collegues who were graduates from foreign music technology departments. With the curiosity developed furthermore, after having a look at the music technology curriculums of Turkish universities, even without making any calculations then, it was noticed that the curriculums spared a great amount to subject areas like music theory and performance. This resulted in structuring a research around the subject to prove or disprove the hypothesis which led to this thesis study. Undergraduate education in "Music Technology" and relevant curricula is internationally one of the most overlooked subjects in terms of research, except for a few publications."Music Technology" is an interdisciplinary field of study rather than being "one" discipline and relates to and spans across a continuously expanding list of areas because of the swift developments in technology resulting in newly formed demand for music technology professionals who are able to work in these new areas. Moreover, each new occupation develops its own techniques and methods both in theory and practice which are to be learnt, studied and practically experienced. Music technology curricula has to correspond to these developments and adapt itself to the fast changing conditions in order to be able to successfully keep up with the requirements of close tracking the overall progress. This is even a harder task to perform for countries like Turkey because of the history of education is relatively newer than in the countries music technology education first originated. Additionally, the new and driving technologies generally neither are developed nor arrive here, thus become known and gotten familiar with soon enough to adopt into our curriculums. In addition to these challenges, there was too little written and researched over the issue. These altogether formed the main drive and necessity to define the status of Turkish undergraduate music technology curricula which is the main goal of this study. In order to achieve the goal of describing where undergraduate music technology curricula currently stands, the music technology curriculums offered by seven Turkish universities were examined thoroughly and then compared to the foreign undergraduate music technology curriculums. The curriculums have been explored in terms of credit allocations to develop an understanding about how much of the curriculums are in closed contact with the recent developments in the area and the equivalent education in selected universities in United States and United Kingdom. In examination, an inductive calculation method was used. Firstly, the courses that were included within the curriculums have been found out through internet survey and each course description was read. Secondly, credit allocation of each course in the curriculum was calculated in terms of credit weights in percentages. It become apparent that each course was found to belong either one of the eleven areas of study that were met during the curriculum exploration. Each of these eleven areas are called as a "course category" through out this study. All the courses were then listed and classified according to which course category they reside in. Then credit allocation per course category per semester was calculated in terms of credit weights in percentages. Finally, the results were summed up to find out the overall credit allocation per category within the four-year undergraduate music technology education of each university. The foreign curricula of the selected six universities have been explored by using the same methods of internet survey research and inductive calculation. The calculated overall results of the foreign music technology curriculums were then compared to their Turkish equivalents. The findings from the comparisons among thirteen selected universities were presented and explained. Each program had their statements of education declared on their websites. Besides their curriculum calculated in terms of credit allocations per course and course category, each program was criticized whether their ingridients was sufficient to meet the statements of education about their aims, mission and vision or not. The time of the research was extended more from what it was originally thought it would be. As a result of this, the presented curriculums had to be examined in the beginning of each academic year and were checked continuously for the changes in them that might have occured. Consequently, it is found convenient to explain the results of the research into two time periods as being 'before' and 'after' 2012 with 2012 being the year most of the change in Turkish music technology curriculums have been concluded with. Eventually, the findings from both time periods the research has expanded into were compared, analyzed and described. The hypothesis proved to be true for the Turkish music technology curriculums offered before 2012. However, for the period after 2012, the said curriculums have increased the courses in music technology by significant amounts by which their undergraduate education proved to get closer to those of their Western counterparts. Yet there were much to be done either by Turkish or foreign music technology programs when the recent developments in technology was taken into account in terms of how it affects today's educational climate where learning now started to happen as an emergent process out of curiosity. Education is now moving toward a direction that it does not require a place, time or a "lecturer" as it does in traditional education, eventhough it seems it still needs curiosty, an access to internet and guidance to learn how to learn. The new ways of learning might soon replace the traditional education as having been discussed and set forth by the growing umber of educational scientists. The traditional undergraduate education has to rethink, change and transform itself all over to cope up with the competitive educational developments and fast changing circumstances driven by the rapid progress in technology and a "reform" will soon not be adequate. A chapter criticizing the general traditional education as it now and discussing where the education will be like in the future is added to present the possiblities that might arise in music technology education. The ideas of "organic and living curriculum" are explained to support the idea of requirement to transform the traditional education. An alternative modular undergraduate music technology curriculum model is proposed that could be of help in transitioning to the future of education and might act as a bridge between now and the future, easing the ways of transformation especially in a country like ours where traditions and conservations require way more time to be left and the resistance to change is greater than the Western world.