Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı

A descriptive study into effective reading process and vocabulary acquisition through reading

Etkili okuma süreci ve okuma yoluyla kelime öğrenimi üzerine betimsel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 160924 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT This study was carried out to investigate the process of reading and strategies employed both to comprehend the text and learn new vocabulary items during reading. The study was conducted at Çanakkale Onsekiz Mart University with six preparatory class students in the English Language Teaching Department. To undertake the investigation, think-aloud procedures were employed in individual sessions with participants, during which they were asked to think aloud as they read a text. Concurrent verbal reports were videotaped and later transcribed. Verbal reports were then content analyzed. Further, pre and post vocabulary tests were administered to assess the retention of new vocabulary items through reading.. The content analysis revealed that students made use of 40 different types of strategies while reading. In this analysis, Grabe and Stoller's (2002) list of reading strategies and O'Malley and Chamot's (1990) strategy taxonomy were made use of. According to the content analysis, all of these strategies were used for comprehension and 18 of these were also used for tackling new vocabulary. Descriptive statistics showed that participants mostly used cognitive strategies for reading comprehension. With reference to strategies used, good and poor readers were identified as employing different strategies. Poor readers, interestingly, used more strategies than good readers in total. Of the strategies used by poor readers, cognitive strategies were a larger proportion than those used by good readers. Similarly, of those used by good readers, metacognitive strategies made up a larger proportion than they did for poor readers, indicating heavy use of cognitive strategies by poor readers. The metacognitive strategies ' summarising', 'recap' ', 'connecting a part of the text to another', 'planning what steps to take', 'taking steps to repair faulty comprehension', 'rereading all text' and 'judging how well the objectives were met',11 which are used more frequently by good readers, tended to influence the reading process more effectively than cognitive strategies. As for strategies for tackling vocabulary, cognitive strategies such as: 'making inferences', 'guessing from lexical structure', 'rereading wider text, 'scanning', 'repeating', 'rereading immediate text', 'guessing' and 'guessing by sound association' appeared to be the most effective vocabulary learning strategies, followed by metacognitive strategies such as: ' self evaluation' and 'reflecting on previous learning experiences'. For successful comprehension, use of metacognitive strategies may have greater effect than using cognitive strategies. The study suggests that poor readers need to be instructed on how to use metacognitive strategies more effectively for a better reading comprehension and learning new vocabulary items during reading. This calls for primary use of metacognitive strategies to organize the use of cognitive strategies.

Summary:

ÖZET Bu çalışmanın amacı, okuma süreci ile okuma sürecinde kullanılan okuduğunu anlama ve yeni kelime öğrenme stratejilerini incelemektir. Çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünden altı hazırlık öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmayı gerçekleştirmek üzere, bireysel görüşme seansları esnasında katılımcıların bir okuma metnini okurken sesli düşünmeleri istenildiği sesli düşünme protokolleri uygulanmıştır. Katılımcıların okuma süreçleriyle eş-zamanlı olarak seslendirdikleri konuşmalar videoya kaydedilmiş ve daha sonra bu kayıtlar yazı ortamına aktarılmıştır. Sözlü raporlar daha sonra içerik analizine mutabık tutulmuştur. Ayrıca hangi kelimelerin okuma yoluyla öğrenildiğim ölçmek amacıyla, parçada geçen yabancı kelimelerle ilgili ön- test ve son-testler uygulanmıştır. Toplanan verilerin betimleyici analizleri, katılımcıların okuma esnasında 40 farklı strateji kullandıklarını göstermiştir. Bu analizlerde, Grabe ve Stoller'ın (2002) okuma stratejileri listesi ve O'Malley ve Chamot'un (1990) strateji taxonomisi kullanılmıştır. Yapılan içerik analizlerine göre bu stratejilerin tamamı okuduğunu anlamak, bunların arasından 18 tanesi de karşılaşılan yeni kelimelerle başa çıkmak için kullanılmıştır. Betimsel istatistikler katılımcıların okuduğunu anlamak için genellikle bilişsel stratejileri kullandığım ortaya çıkartmıştır. Kullanılan stratejilere bakıldığında, başarılı ve daha az başardı okuyucuların farklı stratejileri kullandıkları ortaya çıkmıştır. Daha az başardı okuyucular, ilginçtir ki, toplamda daha çok strateji kullanmışlardır. Daha az başarılı okuyucuların kullandığı stratejilerden bilişsel stratejiler toplamda, başarılı öğrencilerin kullandıkları bilişsel stratejilerden daha büyük bir paya sahiptir. Benzer olarak, başardı okuyucuların kullandıkları stratejilerden, biliş-üstü stratejilerinin oluşturduğu pay daha az başardı öğrencilerin toplam strateji kullanımındaki biliş-üstü stratejilerinin oluşturduğu paydan daha büyüktür. Bu da daha az başarılı öğrencilerin yoğun olarak bilişsel stratejileri kullandıklarını gösterir.Başarılı okuyucular taralından daha sık kullanılan biliş-üstü stratejilerinin; 'özetleme', 'tekrar gözden geçirme', 'metnin bir bölümünü başka bir bölümüyle bağdaştırma', 'atılacak adımları planlama', 'yanlış anlam çıkarımlarını düzeltmeye çalışma', 'metnin tamamını tekrar okuma' ve 'amaca ne kadar ulaşıldığına dair değerlendirme yapma', bilişsel stratejilere göre, okuma sürecini daha olumlu etkilediği söylenebilir. Yeni kelimelerle başa çıkma stratejileri olarak, 'çıkarımda bulunma', 'sözcük yapısından tahmin etme', 'daha geniş metin okuma', 'tarama', 'tekrar etme', 'yakın metni tekrar okuma', 'tahminde bulunma' ye 'ses benzerliğine göre tahminde bulunma' stratejilerinin ve bunları müteakiben biliş-üstü stratejileri olan 'kendini değerlendirme' ve 'önceki öğrenme tecrübelerine atıfta bulunma' stratejilerinin etkili kelime-ögrenme stratejileri oldukları ortaya çıkmıştır. Okuduğunu iyi bir şekilde anlayabilmek için, biliş-üstü stratejilerinin kullanımının bilişsel stratejilere göre daha etkili olduğu söylenebilir. Bu çalışma başarısız okuyucuların biliş-üstü stratejilerini, okuduğunu daha iyi anlayabilmek ve okuma esnasında yeni kelimeleri öğrenmek üzere nasıl daha etkili kullanacakları konusunda eğitilmesi gerektiğini öne sürer. Bu da bilişsel stratejilerin kullanımını organize eden biliş-üstü stratejilerinin kullanımım gerektirir.