Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

A Descriptive study on geography teachers use of problem solving skills through instructional activities

Coğrafya öğretmenlerinin sınıfta problem çözme becerilerini kullanmaları ile ilgili betimsel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116727 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A DESCRIPTIVE STUDY ON GEOGRAPHY TEACHERS' USE OF PROBLEM SOLVING SKILLS THROUGH INSTRUCTIONAL ACTIVITIES Kızılhan, Pınar M.A., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof.Dr.Fersun Paykoç September 2002, 128 pages Contemporary instructional theories defend that students should be able to construct knowledge on their own. Teachers are expected to illustrate problems, guide their students to reach information, help their students to produce effective solutions for the problems and encourage them to make generalizations based on facts and concepts with the help of proper instructional activities in their classrooms. Developing problem solving skills through instruction is important for keeping up with the contemporary world. This study aims to investigate the teachers' use of problem solving skills in their classrooms. The subjects of the study are comprised of 5 teachers and 19 students studying at three different schools in Ankara; private, Anatolian high school, and curriculum laboratory school. Descriptive case study methods and procedures were used to carry out the study. An observation form related to the teachers' use of problem solving skills in the classroom was used, and two interview schedules were conducted with 5 teachers and 19 students as supplementary for the study.The findings revealed that teachers used problem solving skills more at the identifying a problem stage, while at the more advanced stages, teachers partly used the problem solving skills through instructional activities and teachers were unfamiliar with or never used some skills in their classrooms. It was found that this may be resulted from teachers' lack of knowledge, and competence, their habits of using classical techniques, time constraint, and indifferent attitudes of some of the students toward the lesson. Keywords: Problem Solving Skills, Instructional Activities m

Summary:

oz COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN SINIFTA PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ KULLANMALARI İLE İLGİLİ BETİMSEL BİR ÇALIŞMA Kızılhan, Pınar Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Fersun Paykoç Eylül 2002, 128 sayfa Çağdaş öğretim kuramları, öğrencilerin bilgiyi kendilerinin inşa etmelerini savunarak, öğretmenlerden problemleri ortaya koyma, bilgiye ulaşma yollarım gösterme, problemlere etkili çözüm ya da çözümler üretmede öğrencilere yardımcı olma ve onların olgulardan kavramlar geliştirmelerine ve genelleme yapabilmelerine fırsat verecek uygun sınıf içi etkinliklerini uygulamalarım beklemektedir. Bu amaçların öğrencilerde geliştirilmesi için problem çözme yöntemi ve içerdiği öğretim etkinlikleri etkili bir araçtır. Bu çalışma "öğretmenlerin coğrafya dersinde problem çözme becerilerini ne derece kullandıkları" sorusunu araştıran betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini bir özel okul, bir Anadolu lisesi, ve bir müfredat laboratuvar okulunda coğrafya dersini veren 5 öğretmen ve öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada IVbetimsel bir model kullanılmış, 5 öğretmen sınıf içinde gözlenmiş, ardından 5 öğretmen ve 19 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin problem çözme yönteminin problem tanımlama basamağında yeterli, fakat ileri boyutlarında göreceli olarak yeterli oldukları, bazı etkinliklere ise oldukça yabancı oldukları ve bu etkinlikleri sınıf içinde kesinlikle uygulamadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun nedenleri, öğretmenlerin bilgi ve beceri eksikliğinin olması, öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanmadaki geleneksel alışkanlıkları, zaman yetersizliği, bazı öğrencilerin derse olan ilgisizliği ve derse yeterli düzeyde katılımın sağlanamaması olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Problem Çözme Becerileri, Öğretim Etkinlikleri