Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A Descriptive study on learning styles of the engineering students at Metu

ODTÜ müdendislik öğrencilerinin öğrenme stillerine yönelik betimleyici bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140312 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A DESCRIPTIVE STUDY ON LEARNING STYLES 0F THE ENGINEERING STUDENTS AT METU Arslan, Berna Msc, Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu January 2003, 88 pages The purpose of the study is to find out preferred learning styles of the engineering students at METU. It is also aimed to search whether learning style preferences differ according to sex and department variables. Additionally the study tried to find out if engineering students' CGPA (Cumulative Grade Point Average) differ according to their learning style preferences. The instrument, Index of Learning Style (ILS), which was developed especially for engineering students, was administrated to 400 engineering students from 13 different departments at METU. Out of 1447 senior engineering students, using stratified random sampling method 400 students were selected as a sample. Chi-square and t tests were used in the analysis process. Also mean and standard deviations were calculated for each of the eight learning style dimensions. The result of the study indicated that most of the engineering students have preference toward visual learning being independent of sex or department variables. Also, the number of students who are dominantly sensing and active learners were more than intuitive and reflective ones. As for CGPA score difference according to learning style preferences, t test did not indicate any significant result. In other words, learning style preferences did not influence CGPA scores. In conclusion, the study had important implications for engineering education. Possible teaching methods and strategies for each learning style mwere tabulated in the conclusion section. Study suggested that instructors should use appropriate teaching methods and strategies for general learning style profile of their classroom. Key Words: Engineering Students' Learning Styles, Felder& Silverman's Index of Learning Styles, Teaching Aids and Activities. IV

Summary:

oz ODTÜ MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE YÖNELİK BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Arslan, Berna Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Meral Aksu Ocak 2003, 88 sayfa Bu çalışmanın amacı, ODTÜ mühendislik öğrencilerinin tercih ettikleri öğrenme stillerini belirlemektir. Çalışma, öğrenme stillerinin cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini de belirlemeyi amaçlamıştır. Ayrıca, bu çalışma öğrencilerin öğrenme stillerine göre başarı düzeylerinde değişiklik olup olmadığını saptamayı hedeflemiştir. Felder^ ve Silverman tarafından özellikle mühendislik öğrencileri için geliştirilmiş olan Öğrenme Stilleri Aracı, ODTÜ'de 13 mühendislik bölümündeki 400 öğrenciye uygulanmıştır. 1447 son sınıf mühendislik öğrencisi arasından 400'ü oranlı küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Verilerin analizinde kay-kare ve t test kullanılmış, ayrıca ortalama ve standart sapma hesaplamaları yapılmıştır. Yapılan çalışma sonuçlan göstermiştir ki, ODTÜ mühendislik öğrencileri bölüm ya da cinsiyet ayrımı olmaksızın çoğunlukla görsel öğrenenlerdir. Somut ve aktif öğrenmeyi tercih edenlerin sayısının soyut ve yansıtıcı öğrenmeyi tercih edenlere göre fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca sonuçlar öğrencilerin başarı düzeylerinin onların öğrenme stillerinden etkilenmediğini göstermiştir. Sonuç olarak, çalışma mühendislik eğitimi açısından önemli uygulamalara yer vermiştir. Her bjr öğrenme stiline uygunolası öğretim metot ve stratejileri sonuç bölümünde tablolaştırılmıştır. Öğreticilerin, sınıflarındaki öğrencilerin genel öğrenme stili profiline uygun öğretim yöntem ve stratejileri kullanmaları önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mühendislik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, Felder ve Silverman' m Öğrenme Stilleri jndexi, Öğretim Araçları ve Faaliyetleri. vı