Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A Descriptive study on the critical thinking levels of the students at the unit of English preparatory school at Hacettepe University

Hacettepe Üniversitesi İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri üzerine betimleyici bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140147 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A DESCRIPTIVE STUDY ON THE CRITICAL THINKING LEVELS OF THE STUDENTS AT THE UNIT OF ENGLISH PREPARATORY SCHOOL AT HACETTEPE UNIVERSITY DAYIOGLU, SEÇİL MSc, Department of Educational Sciences Supervisor: Prof.Dr. Fersun Paykoç September 2003, 146 pages The aim of the study is to examine the critical thinking levels of the students who attended Hacettepe University English Preparatory School in the academic year of 2002- 2003. In this study, Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal Test, the information form and the English proficiency exam were used to collect data. The critical thinking appraisal test was administered to 300 students; however, only 193 students out of 300 returned their tests back. IllThe data were analyzed through SPSS program. The results showed that the mean of the critical thinking level of the students was moderate (M = 60.6). Regarding the students' major areas, there was a significant difference in their critical thinking levels in favor of the science students. For the types of ÖSS scores, there was a significant difference among the groups in favor of the students having numerical type scores. For their language groups, there was a significant difference in their critical thinking levels in favor of pre-intermediate. Regarding gender, number of siblings and the economic status of the students' families, there was no significant difference in the critical thinking levels of the students. Likewise, in the educational levels of their mothers and fathers either separately or together, there was no significant difference in the critical thinking levels of the students. Although there was no significant relationship between the critical thinking levels and English proficiency levels of the students, there was a significant low relationship between reading and writing skills and the critical thinking skills of the students. Keywords: Critical thinking, Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal, Language learning and critical thinking skills. IV

Summary:

oz HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BETİMLEYİCİ BİR ARAŞTIMA DAYIOGLU, SEÇİL Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Fersun Paykoç Eylül 2003, 146 sayfa Bu çalışmanın amacı 2002-2003 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerini araştırmaktır. Bu çalışmada, Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği, bilgi formu ve İngilizce Yeterlilik Sınavı veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Belirtilen eleştirel akıl yürütme gücü ölçeği 300 öğrenciye ulaştırılmış, fakat ancak 193 öğrenci testi cevaplayıp geri getirmiştir.Elde edilen veriler, SPSS programıyla analiz edilmiştir. Çıkan sonuçlara göre, öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri orta düzeydedir (M = 60.6). Öğrencilerinbölümlerinin bilim alanlarına göre incelendiğinde, fen bilimleri öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farkbulunmuştur.Öğrencilerin ÖSS puan türüne göre elealındığında, sayısal puan türüne göre yerleştirilen öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.Öğrencilerin hazırlık okulunda devam ettikleri düzey gruplarına göre orta düzey İngilizce bilenler grubu diğer gruplardan daha yüksek puanlar almıştır ve gruplar arasında istatiksel bir fark bulunmuştur. Cinsiyet, kardeş sayısı ve öğrencilerin ekonomik durumları değişkenlerine göre, istatiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Benzer olarak, anne-baba eğitim düzeyleri ayrı ayrı ve birlikte incelendiğinde, herhangi istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Öğrencilerin İngilizce yeterlilik sınavı sonuçlarıyla eleştirel düşünme testi sonuçları arasındaki ilişki ele alındığında istatistiksel olaral anlamlı bir ilişki bulunmamasına karşın, aynı İngilizce sınavının okuma ve yazma sonuçları ile, öğrencilerin eleştirel düşünme testi sonuçları arasında düşük ama istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Eleştirel düşünme, Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği, Dil öğrenimi ve eleştirel düşünme becerileri VI