Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A design problem of under-utilized spaces: The case of Ankara-Old Industrial district

Bir tasarım problemi atıl kent mekanları: Ankara-Eski Sanayi bölgesi örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167235 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A DESIGN PROBLEM OF UNDER-UTILIZED SPACES: THE CASE OF ANKARA-OLD INDUSTRIAL DISTRICT CIRIK, Umut M.S., Department of City and Regional Planning in Urban Design Supervisor: Inst. Sevin OSMAY March 2005, 101 pages The problem of under-utilized spaces has become an important problem of cities during the last decades. In rapidly urbanizing cities, especially in the city centers where the early city settlement or old town was situated, many urban and industrial functions have moved out leaving behind abandoned or under-utilized. These spaces, due to political, economical, cultural and spatial reasons, could neither undergo healthy urban transformation process nor be reused. Such spaces pose problems to contemporary urban planning and architecture. This thesis takes up the problem of under-utilized space exemplified in the inner city of Ankara, where a large stock of land is public property. The thesis defines the problem of under-utilized space and analyzes the causes for their emergence. The aim of the study is to understand the urban character of under-utilized part of the old industrial district, which is one of the most important districts in the city center of Ankara, and develop urban transformation approaches in particular for the old industrial district as well as for similar urban areas. The thesis focuses on the urban design dimension of transformation process. Urban design as a public policy makes important contributions in solving urban problems. The thesis develops IVsome urban design principles in accordance with some spatial, functional and social concerns in order to redevelop the old industrial district. With this contribution the study emphasizes the importance of urban design as a tool which can be utilized in the urban transformation process by urban planners and architects. Key Words: Under-utilized Space, Public Land, Old Industrial District, Inner City of Ankara, Urban Redevelopment, Industrial Archaeology.

Summary:

oz BİR TASARIM PROBLEMİ ATIL KENT MEKANLARI: ANKARA-ESKİ SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ CIRIK, Umut Yüksek Lisans, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Tez Yöneticisi: Öğr. Gör. Sevin OSMAY Mart 2005, 101 sayfa Atıl kentsel alanlar günümüz kentlerinin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Hızlı büyüyen kenlerin özellikle ilk yerleşme alanlarında yani merkezlerinde terkedilmiş veya verimli kullanılmayan kentsel mekanlar ortaya çıkmıştır. Politik, ekonomik, mekansal ve kültürel nedenlerden dolayı sağlıklı kentsel dönüşüm süreci ile yeniden değerlendirilemeyen bu tür mekanlar çağdaş kent planlamasının ve mimarlığın ilgilendiği önemli bir kentsel problemdir. Bu tez atıl kent mekanları problemini kamu arazilerinin yoğun olarak bulunduğu Ankara kent merkezi örneğinde ortaya koyan bir çalışmadır. Çalışma Ankara kenti örneğinde problemi tanımlamaya ve nedenlerini ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın amacı atıl olarak tanımlanan, kent merkezinin önemli bir bölgesi olan ve dönüşümü tamamlanamamış eski sanayi bölgesinin kentsel karakterini ortaya koymak ve özel olarak bu bölgenin, genel olarak da benzer bölgelerin dönüşümleri için olası yaklaşımları geliştirmektir. Çalışma dönüşümün kentsel tasarım boyutu üzerinde durmaktadır. Bir kamu politikası olarak kentsel tasarım kentsel problemlerin çözümüne önemli katkılar sağlamaktadır. Çalışma Ankara'nın eski sanayi bölgesinin kente pozitif mekansal, işlevsel ve sosyal katkılarda bulunabilmesi için uygun kentsel tasarım prensipleri ortaya koymaktadır. Bu yönü ile çalışma kentsel dönüşüm süreçlerinde kentsel tasarımın kent plancılarının ve mimarların kullanabilecekleri önemli bir araç olduğunu vurgulamaktadır. vıAnahtar Kelimeler: Atıl Kentsel Alanlar, Kamu Arazileri, Eski Sanayi Bölgesi, Ankara Kent Merkezi, Kentsel Yeniden Geliştirme, Endüstriyel Arkeoloji. vıı