Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü / Felsefe Anabilim Dalı

A different approach to evolutionary ethics: From biology to society

Evrimsel etiğe farklı bir yaklaşım: Biyolojiden topluma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227692 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis I analyze the evolutionary ethics and propose a new perspective that develops on the notion of altruism. The view of evolutionary ethics, especially the sociobiological account, has some problems. The most important philosophical problem is the ?is-ought? problem which refers to the question as to whether moral propositions can be inferred from factual statements. In order to overcome this problem I suggest a different reading of the notion of altruism namely ?altruistic behavior practice? that refers to norms, habits and repeated actions that provide the sustainability of society. The notion of altruistic behavior practice is presented and evaluated with the help of Alasdair MacIntyre?s and John Dewey?s moral philosophy. The moral views of these two philosophers are based on human practices and habitual formations in society. In this respect, evolutionary ethics and the notion of altruism are re-established on the basis of human practices and habitual modes of socialization.

Summary:

Bu çalışma evrimsel etiği incelemekte ve özgecilik kavramına dayanarak evrimsel etiğe yeni bir perspektif önermektedir. Evrimsel etik, özellikle sosyobiyolojik yaklaşım, bazı problemlere sahiptir. En önemli ve felsefi problem, ahlaki önermelerin olgulara dayanan ifadelerden türetilip türetilemeyeceği sorusuna göndermede bulunan ?olan-olmalı? problemidir. Bu problemi aşabilmek için, özgecilik kavramının farklı bir okuması; ?özgeci davranış pratiği? kavramı önerilmektedir. Bu kavram, toplumun sürdürülebilirliğini sağlayan normlara, alışkanlıklara ve tekrarlanan eylemlere gönderme yapmaktadır. Özgeci davranış pratiği kavramı Alasdair MacIntyre'ın ve John Dewey'in ahlak felsefelerine dayanarak değerlendirilmekte ve sunulmaktadır. Bu iki filozofun ahlaki yaklaşımları, toplum içindeki insan pratiklerine ve insanın alışkanlık haline gelmiş biçimlendirmelerine dayanmaktadır. Bu açıdan, evrimsel etik ve özgecilik kavramı, insan pratikleri ve sosyalleşmenin alışkanlık haline gelmiş tarzları temelinde yeniden kurulmaktadır.