Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Discrete time quası birth and death model of fixed cycle time policies for stochastic multi item production inventory problem

Çok ürünlü rassal üretim envanter sistemlerinde sabit çevrim zamanlı politikalar için kesikli zamanlı yarım doğum ve ölüm modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93317 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A DISCRETE TIME QUASI BIRTH AND DEATH MODEL OF FIXED CYCLE TIME POLICIES FOR STOCHASTIC MULTI - ITEM PRODUCTION INVENTORY PROBLEM Kocabıyıkoğlu, Ayşe M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Refik Güllü Co-Supervisor: Prof. Dr. Nesim Erkip June 2000, 135 pages We consider a single resource, multi item production/inventory system where demands for items are stochastic. Excess demand is backordered. In order to obtain reasonable and realistic production policies, we consider a rotational fixed cycle time approach. In each cycle, a fixed time interval exists for the production of an item, and an order-up-to policy is followed to determine the desired production quantity. The decision variables of the problem are cycle length, partition of the cycle (time allocated for the production of each item), 111and order-up-to levels. A typical objective function is expected total cost, that is, sum of the expected set-up costs, inventory holding cost, and backorder costs. The problem, even with the above restricted rotational fixed cycle policy, is hard to solve to optimality. Our objective is to approximate the shortfall process as the number in the system of a discrete time queue whose evolution follows a quasi birth and death model. This allows us to obtain various performance measures and optimal order-up-to levels (given cycle length, and partition of the cycle among items) in terms of the fundamental matrix of the matrix geometric method. Keywords: Capacity Planning, Inventory Control, Stochastic Models, Stochastic Economic Lot Scheduling Problem IV

Summary:

oz ÇOK ÜRÜNLÜ RASSAL ÜRETİM ENVANTER SİSTEMLERİNDE SABİT ÇEVRİM ZAMANLI POLİTİKALAR İÇİN KESİKLİ ZAMANLI YARIM DOĞUM VE ÖLÜM MODELİ Kocabıyıkoğlu, Ayşe Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc. Prof. Dr. Refik Güllü Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Nesim Erkip Haziran 2000, 135 sayfa Bu çalışmada, çok ürünlerin tek bir kaynakta üretildiği, üretim taleplerinin rassal olduğu bir üretim/envanter sistemi ele alınmaktadır. Karşılık verilemeyen talepler sonradan karşılanır. Mantıklı ve gerçekçi bir üretim politikası elde etmek için, sıra ile gelen sabit çevrim zamanlı bir yaklaşım teklif edilmektedir. Her üretim döneminde, herhangi bir ürünün üretimi için sabit bir aralık vardır ve istenen üretim miktarına karar vermek için belirli bir düzeye kadar ısmarlama politikası izlenir. Bu problem için karar verilmesigereken değişkenler, üretim dönemi uzunluğu, dönemin nasıl bölüneceği (her ürüne ne kadar zaman ayrılacağı), ve ısmarlama düzeyleridir. Amaç, beklenen toplam maliyet, yani beklenen hazırlık, stokta tutma ve sonradan karşılama maliyetlerinin toplamıdır. Problemi, sınırlayıcı sıra ile gelen sabit zamanlı politikayla bile çözmek zordur. Amacımız, ısmarlama ve envanter düzeyi arasındaki farkın modelini, kesikli zamanlı bir kuyruk sistemindeki iş sayısına benzeterek yaklaşık olarak ortaya koymaktır. Bu yöntemle pek çok perfromans değeri ve en iyi ısmarlama düzeyleri (üretim dönemi uzunluğu ve dönemin nasıl bölüneceği verildiğinde), matris geometrik metodunun asil matrisi yardımıyla, bulunabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kapasite Planlaması, Envanter Kontrolü, Olasılıklı Modeller, Olasılıklı Ekonomik Kafile Büyüklüğü Belirleme Problemi VI tC YÜKSEKÖĞRETİM KURULU «HCÛMAFTASVON MERKEZ*