Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A domain framework approach offering default relations

İlişkilerin otomatik olarak önerildiği bir alan çerçevesi yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166918 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A DOMAIN FRAMEWORK APPROACH OFFERING DEFAULT RELATIONS Kargı, Ersin Eray M. S., Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Hikmet Doğru November 2005, 86 pages In order to use components that are developed for a domain, domain knowledge is required. If the default relations in a domain are offered by a framework, this can be a starting point for the application engineer as an important kind of domain knowledge. A generic design for creating and saving a domain is implemented in this thesis. This approach starts with creating a domain from components and relations among these components. The relations and components are saved once and used several times. In addition, this generic design helps for code generation by using components. A framework for this design is implemented and applied for GIS domain. A basic code generation approach is also implemented in this framework for demonstration purposes. This framework can be used by domain engineers in order to create a domain and by application engineers to develop custom applications. It has the ability to offer default relations and helps creating new relations between components. Parameters and sequence of function calls can be defined by using a GUI. All the relations including default and user- defined ones can be used for code generation. COSECASE, which offers a tool for component-oriented design is extended with domain operations such as creating domain, saving domain, loading domain, and generating domain code. As the starting point, domain analysis for GIS domain is completed to define the domain. ivThen the components that have been implemented for GIS domain and relations between these components are saved within the framework. Moreover, some basic applications are generated by using this framework in the GIS domain and sample domain generated for demonstration. Moreover, a sample domain is created to prove that our approach can be applied to any domain. The relations in this sample domain are saved in the framework and same basic applications are generated. Keywords: Component Oriented Software Engineering, Component Orientation, Software Component, Domain Engineering, Application Engineering, Code Generation, Domain Creation

Summary:

oz İLİŞKİLERİN OTOMATİK OLARAK ÖNERİLDİĞİ BİR ALAN ÇERÇEVESİ YAKLAŞIMI Kargı, Ersin Eray Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışman: Doç. Dr. Ali Hikmet Doğru Ekim 2005, 86 sayfa Bir alana ait uygulama geliştirmek için, ilgili alana ait bilgi birikimi gerekmektedir. Eğer bir alandaki ilişkiler bir çerçeve tarafından önerilebilirse, bu uygulama mühendisleri için bir türden alan bilgileri içeren başlangıç noktası olabilir. Bir alanın kaydedilmesi için genel bir tasarım bu tez kapsamında geliştirilmiş ve gerçeklenmiştir. Bu yaklaşım bir alanın bileşenler ve bileşenlere ait ilişkilerin saklanması ile başlamaktadır. Bileşenler ve ilişkiler bir kere saklanmakta ve defalarca kullanılmaktadır. Ek olarak, bu genel yaklaşım bileşenleri kullanarak kod oluşturmaya yardım eder. Bu tasarıma ait bir çerçeve geliştirilmiş ve CBS alanına uygulanmıştır. Yaklaşımın başarısını göstermek için basit bir kod üretme yaklaşımı da bu çerçeve kapsamında geliştirilmiştir. Bu çerçeve alan mühendisleri tarafından bir alanı yaratmak için, uygulama mühendisleri tarafından da uygulama geliştirmek için kullanılabilir. Bu çerçeve ilişkilerin önerilmesi yeteneğine sahiptir ve ayrıca yeni ilişkilerin yaratılmasına yardım eder. Parametreler ve fonksiyonların sırası kullanıcı arayüzü kullanılarak tanımlanabilir. Önerilen ve kullanıcı tarafından oluşturulan tüm ilişkiler kod geliştirme için kullanılabilir. Bileşen tabanlı tasarım için bir araç sunan COSECASE, alan yaratma, alan yükleme, alan kaydetme ve alan kodu üretme gibi alan işlemleri ile genişletilmiştir. Başlangıç noktası olarak CBS alanında ihtiyaçları belirlemek için alan analizi yapılmıştır. Daha sonra bu viCBS alanı için gerçeklenmiş bileşenler ve bu bileşenler arasındaki ilişkiler çerçeve kullanılarak kaydedilmiştir. Ve CBS alanında bazı basit uygulamalar çerçeveyi kullanılarak geliştirilmiştir. Ek olarak tasarımın herhangi bir alana uygulanabilirliğini göstermek için yeni bir deneme alam yaratılmış, bu alana ait ilişkiler çerçeve kullanılarak kaydedilmiş ve bazı örnek uygulamalar geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bileşen Yönelimli Yazılım Mühendisliği, Bileşen Yönelim, Yazılım Bileşeni, Alan Mühendisliği, Uygulama Mühendisliği, Kod Üretme, Alan Yaratma vıı