Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A finite element modeling study on the seismic response of cantilever retaining walls

Ankastre istinat duvarlarının sismik davranışının sonlu elemanlar metodu kullanılarak modellenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180984 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA FINITE ELEMENT MODELING STUDY ON THE SEISMIC RESPONSE OFCANTILEVER RETAINING WALLSERTU RUL, Özgür L.MSc., Department of Civil EngineeringSupervisor: Prof. Dr. M. Yener ÖZKANCo-Supervisor: Prof. Dr. M. Ufuk ERGUNSeptember 2006, 107 PagesA numerical study was performed in order to investigate the effects of base excitationcharacteristics (peak acceleration amplitude and frequency of the excitation), soil strengthand wall flexibility on the dynamic response of cantilever earth-retaining walls. In thisstudy, Plaxis v8.2 dynamic finite element code was used. Previous 1-g shake table testsperformed by Çalı an (1999) and Yunatçı (2003) were used to compare the experimentalresults with those obtained by finite element analysis. Comparison of experimental andnumerical results indicated that the code was capable of predicting the dynamic lateralthrust values and bending moment profiles on the wall stems. In the light of thesevalidation studies, a parametric study was carried on for a configuration that consists of an8 meters high retaining wall supporting the same height of dry cohesionless backfill. Totaland incremental dynamic thrust values, points of application and dimensionless bendingmoment values were presented together with the results obtained from commonly usedpseudo static Mononobe-Okabe method and Steedman-Zeng approaches. According tothe finite element analyses results, total dynamic active thrust act at approximately 0.30Habove wall base. Base motion frequency becomes an important factor on magnitudes ofdynamic active thrust when it approaches to the natural frequency of the system.Significantly high overturning moments were predicted at wall base in this case. It wasobserved that increasing wall rigidity increases forces acting on the wall stem duringdynamic motion.Keywords: Cantilever Earth-retaining Walls, Soil Strength, Wall Flexibility, Base ExcitationCharacteristics, Dynamic Lateral Thrustiv

Summary:

ÖZANKASTRE ST NAT DUVARLARININ S SM K DAVRANI ININ SONLU ELEMANLARMETODU KULLANILARAK MODELLENMESERTU RUL, Özgür L.Yüksek Lisans , n aat Mühendisli i BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. M. Yener ÖZKANYardımcı Yönetici: Prof. Dr. M. Ufuk ERGUNEylül 2006, 107 sayfaYer ivmesi özellikleri (en büyük ivme , frekans) , zemin mukavemeti ve duvar rijitli inin ,ankastre istinat duvarlarının dinamik davranı ları üzerindeki etkilerinin incelenmesiamacıyla modelleme çalı maları gerçekle tirilmi tir. Sayısal analizlerde Plaxis sürüm 8.2programı kullanılmı tır. Çalı an (1999) ve Yunatçı (2003) tarafından gerçekle tirilen 1-gsarsma tablası testlerinin sonuçlarından, deneysel sonuçların sonlu eleman analizsonuçlarıyla kar ıla tırılması hususunda faydalanılmı tır. Sayısal ve deneyselmodellemelerin sonuçları kar ıla tırıldı ında, programın , model duvar gövdesinde olu andinamik yanal zemin itkileri ve bu kuvvetlerden kaynaklanan momentleri tahmin edebildi igözlenmi tir. Bu do rulama çalı maları ı ı ında , sekiz metre derinli inde kuru kumdolguyu destekleyen aynı yükseklikte bir ankastre duvar modellenerek bir parametrikçalı ma yapılmı tır. Toplam ve ilave dinamik zemin itki de erleri ve uygulama noktaları ileduvar üzerinde olu ması tahmin edilen e ilme momenti de erleri, sıkça kullanılan yarı-statik Mononobe-Okabe ve Steedman-Zeng metotlarıyla elde edilen sonuçlarlakar ıla tırılmı tır.Sonlu elemanlar metodu ile yapılan analiz sonuçlarına göre, maksimumtoplam aktif itki, duvar tabanından yakla ık olarak 0.30H yüksekli inde etki etmektedir.Dinamik yer hareketinin frekansı, dolgu-duvar sisteminin do al frekanslarına yakla tı ındaetkili bir faktör olmakta ve duvar tabanında yüksek devrilme momentlerin olu masınasebep olmaktadır. Artan duvar rijitli inin , dinamik hareket esnasında duvar üzerineetkiyen kuvvetlerin artmasına sebep oldu u gözlenmi tirAnahtar kelimeler: Ankastre stinat Duvarı, Zemin Mukavemeti, Duvar Esnekli i , Yervmesi Özellikleri , Dinamik Yanal tkiv