Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

A Foucauldian reading of power in Harry Potter series: Speciesism and discrimination based on blood status

Harry Potter serisi'nde iktidarın Foucaultçu bir okuması: Türcülük ve kana bağlı ayrımcılık

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 515188 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to analyse the power relations and the power discourse in the seven sequential books of the Harry Potter Series, written by J. K. Rowling from a Foucauldian point of view. Foucault contradicts the common belief, and suggests that power is an entity that cannot belong to or held by anybody. It surrounds people, and is fed by and feeds the discourse it exists in. Although power cannot be seized by one person or a group of people, it still can be abused by those who seek personal interests and privileges in social life. Truths extracted from individuals can be manipulated in ways to support the existing discourse, and institutions help with the creation and preservation of it. Through inherently learnt expectations of the society, one is normalised into a product of the discourse. The disciplining of people towards becoming this product is maintained through methods of control such as fixed schedules and activities, and most importantly, surveillance mechanisms. In the Harry Potter Series, the already existing discourse of discrimination; both towards non-humans (speciesism) and amongst humans (discrimination based on blood status) is made use of by Voldemort and his followers so as to maintain a privileged status and individual interests. Making use of group psychology, they encourage the humans and non-humans alike in the series to keep a discriminative stance towards out-group members. This "divide and rule" methodology leads to a polarised society that is easier to manage and thus serve the interests of Voldemort and his followers. The magical society is under constant surveillance to make sure they are disciplined through and for the survival of the discourse of power. In addition, when the members in each group is taken into consideration, it becomes clear that the truth about discrimination is manipulated in a way that those who support Voldemort's system and those who oppose it are camped, rather those from different species or with different blood-quantum as is asserted. Thus, the philosophy of Voldemort and his followers is completely discursive. Dolayısıyla, seri Foucault'nun fikirleri ile aynı çizgidedir. Keywords: Harry Potter Series, discourse of power in Foucault, discrimination, speciesism, discrimination based on blood status

Summary:

Bu tezin amacı J. K. Rowling tarafından yazılan Harry Potter Serisi'nin yedi kitabında yer alan iktidar ilişkilerini ve söylemini Foucaultcu bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Foucault genel inanışın aksine, iktidarın elle tutulan ve bir kişiye ait olmayan bir olgu olduğunu savunur. İktidar insanları çevreler ve içinde var olduğu söylemden hem beslenir hem de onu besler. Öte yandan, iktidar bir kişi ya da kişiler tarafından elde tutulur olmasa da kişisel menfaatler ve sosyal hayatta elde edilecek ayrıcalıklar için kötüye kullanılabilir. Bu durumda, insanlardan elde edilen bilgiler var olan söyleme uyacak şekilde manipüle edilebilir ve kurumlar söylemin oluşturulması ve korunmasına yardımcı olur. Kişinin kendi kendine keşfettiği toplumun beklentileri, onu söylem tarafından normalleştirilmiş bir ürün haline getirir. İnsanları bu hale getirilen disiplin süreci ise sabit çizelgeler ve aktiviteler ve en önemlisi gözetim gibi kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Harry Potter Serisi'nde toplumda hâlihazırda var olan hem insan olmayan türlere karşı (türcülük) hem de insanların kendi aralarında olan (kana bağlı ayrımcılık) ayrılıkçı söylem Voldemort ve takipçileri tarafından ayrıcalıklı bir statü elde edip onu korumak ve kişisel çıkarlar elde etmek amacıyla kötüye kullanılır. Grup psikolojisinden faydalanılarak insanların ve insan olmayan türlerin aralarına diğerlerini dışlayan ayrılıkçı çizgiler çektirilir. Bu "böl ve yönet" metodolojisi daha kolay yönetilecek ve Voldemort ve takipçilerinin hizmetine hazır hale gelecek bir kutuplaşmış toplumun oluşmasına sebep olur. Sihirli toplumun fertleri iktidar söylemi tarafından disipline edilip edilmedikleri ve bu söylemi koruyup korumadıklarının devamlı gözetimindedirler. Dahası, ayrıştırılan grupların bireylerine bakıldığında bilginin manipüle edildiği daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Zira ayrılık, türcülük ve kana bağlı ayrımcılıktan ziyade Voldemort'un sistemini destekleyenler ve ona karşı koyanlar şekline gelmiştir. Bu durumda, Voldemort ve takipçilerinin felsefesinin de bir tabanı yoktur; tamamen söylemseldir. Dolayısıyla, seri Foucault'nun fikirleri ile aynı çizgidedir. Anahtar Kelimeler: Harry Potter Serisi, Foucault'ya göre iktidar söylemi, ayrımcılık, türcülük, kana bağlı ayrımcılık