Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Framework design to identify and analyse effectiveness of technology transfer models in Turkish defence industry

Türk savunma sanayiindeki teknoloji transferi modellerinin belirlenmesi ve etkinliğinin analizi için bir çerçeve tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118922 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A FRAMEWORK DESIGN TO IDENTIFY AND ANALYSE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY TRANSFER MODELS IN TURKISH DEFENSE INDUSTRY DUMAN, Nedime Aslıhan M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Erol SAYIN January 2002, 96 pages This study aims to evaluate the experience of the defense industry in Turkey in achieving technological change. For this purpose, comparative case study of two corporations was conducted. Because of the complexity of the subject, a well-built framework was required. This framework was built mainly based on a conceptual model of technological change process that contains the factors affecting the process and the sources of technological change. For the investigation of the two companies, qualitative research techniques were applied. The study put forward a number of results that identifies the technology transfer models of the corporations and that determines the effectiveness of them. Keywords: Technology transfer, technological change, measurement of technological capability, technology transfer modes ' 111

Summary:

oz TURK SAVUNMA SANAYİİNDEKİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ MODELLERİNİN BELİRLENMESİ VE ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ İÇİN BİR ÇERÇEVE TASARTMI DUMAN, Nedime Aslıhan Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Erol SAYIN Ocak 2002, 96 sayfa Bu çalışma, teknolojik değişimi sağlamakta Türk savunma sanayiinin yaşadığı tecrübeleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, iki şirketin karşılaştırmalı durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Konunun karmaşıklığı nedeniyle, iyi kurulmuş bir çerçeveye ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçeve, genel olarak, teknolojik değişimi etkileyen faktörleri ve bu değişimin kaynaklarını içeren kavramsal bir modele dayandırılmıştır. İki şirketin değerlendirilmesi için nitel teknikler uygulanmıştır. Çalışma, şirketlerin teknoloji transfer modellerini tanımlayan ve bu modellerin etkinliğini belirleyen bazı sonuçlar ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Teknoloji transferi, teknolojik değişim, teknolojik yeteneğin ölçümü, teknoloji transferi yollan iv