Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı

A framework for innovation management based on axiomatic design: Innovation oriented organization

Aksiyomlarla tasarım yöntemi ile geliştirilmiş yenilikçilik yönetim modeli: Yenilikçilik odaklı organizasyon

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293656 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

As the importance of innovation increases for sustainable competitive advantage, it becomes vital how to manage it. The purpose of this study is to present a comprehensive and integrated framework for organization-wide innovation management, which is obviously necessary to sustain competitive advantage in the challenging environment. Through an extensive review of literature, the framework was developed for organization-wide innovation management; general system approach was used to identify the key concepts of innovation management and axiomatic design methodology was employed to determine the core components of the innovation management framework and decompose them into sub-components. With the aim of validation of the proposed framework, an empirical survey was conducted to collect data from companies in information and communication technologies industry in Turkey, and multiple regression analysis was employed on the collected data to confirm the framework. This exploratory study introduces a coherent and integrated framework for organization-wide innovation management by using axiomatic design methodology and general system theory. This approach provides a scientific and systematic way in effective design of innovation management framework.

Summary:

Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede yenilikçilik kavramının öneminin artmasıyla birlikte, yenilikçilik sürecinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi organizasyonlar için zaruri bir hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, meydan okuyan rekabet ortamında hayatta kalabilmek adına organizasyonların açıkça gereksinim duymakta oldukları yenilikçilik yönetimi için kapsamlı ve bütüncül bir model tasarlamaktır. Geniş çaplı bir kaynak taraması sonrasında, örgütsel çaplı yenilikçilik yönetim modeli geliştirilirken; yenilikçilik yönetiminin anahtar kavramlarını ortaya koymak üzere genel sistem yaklaşımından, modelin temel bileşenleri ile alt bileşenlerini belirlemek üzere de aksiyomlarla tasarım yönteminden yararlanılmıştır. Modelin doğruluğunu araştırmak için ise, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yer alan şirketlerden bilgi toplamak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmiş ve elde edilen veriler çoklu regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışma, yenilikçilik yönetimine yönelik olarak ortaya koymuş olduğu kapsamlı ve bütüncül modeli, aksiyomlarla tasarım yöntemi ve genel sistem teorisine dayandırmaktadır. Bu yaklaşım, tasarlanan yenilikçilik odaklı organizasyon modeline bilimsel ve sistematik bir kimlik kazandırmaktadır.