Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A ftopsis based occupational health and safety risk management method for identifying optimal safety measures for building construction projects

Bina inşaatı projelerinde optimal iş güvenliği önlemlerinin belirlenmesine yönelik ftopsis tabanlı iş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi metodu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 584665 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The construction sector is based mainly on manpower, and it has high injury and death rate when compared to other sectors, particularly in developing countries, because of difficult working conditions, long working hours and lower qualification of workers. According to the research on occupational accidents, it has been found that the health and safety measures for prevention of accidents are always in the best interest of the company and which usually cost much less when compared with the costs of an accident. To reduce or eliminate the potential accidents, especially for work-related accidents, risk analysis needs to be carried out on the safety-related risks and preventive measures need to be taken to reduce the number of accidents before construction phase begins. This will enable contractors to identify and evaluate the risks related to accidents and also decide the safety measures that need to be taken to minimize the risks. The scope of this thesis is to develop a novel qualitative FTOPSIS (Fuzzy Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution) based occupational health and safety (OHS) risk management method for identifying and evaluating the health and safety risks and also for finding optimal safety measures to minimize the risks for building constructions. A Mixed-Integer Nonlinear Programming Model (MINLP) is included in the method to determine the optimal safety measures for a given budget. To implement the developed risk management method, MS Excel Tool has been created using VBA (Visual Basic for Applications). The method is illustrated by a real case building project.

Summary:

İnşaat sektörü ağırlıklı olarak insan gücüne dayanmaktadır ve zorlu çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri ve düşük işçi nitelikleri nedeniyle, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, diğer sektörlere kıyasla yüksek yaralanma ve ölüm oranlarına sahiptir. İş kazaları ile ilgili araştırmalara göre, kazaları önlemek için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin her zaman şirketin çıkarlarına olduğu ve bir kazanın maliyetine kıyasla genellikle çok daha az maliyetli olduğu görülmüştür. Potansiyel kazaları azaltmak veya ortadan kaldırmak için, inşaat aşaması başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili riskleri ve kazaları önlemek adına alınması gereken önlemler konusunda risk analizi yapılması gerekir. Bu sayede müteahhitler, kazalarla ilgili riskleri tanımlayıp, değerlendirebilir ve ayrıca bu riskleri en aza indirmek için alınması gereken güvenlik önlemlerine karar verebilirler. Bu tezin kapsamı, İSG risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve ayrıca bina inşaatı risklerini en aza indirgemek için alınması gereken en uygun İSG önlemlerini bulmak üzere yeni bir FTOPSIS tabanlı nitel İSG risk yönetimi metodu geliştirmektir. Geliştirilen yönteme, belirli bir bütçeye göre en uygun İSG önlemlerini belirleyebilmek için bir Karışık-Tamsayılı Doğrusal Olmayan Programlama Modeli dahil edilmiştir. Geliştirilen risk yönetimi metodunu uygulamak amacıyla, MS Excel tabanlı bir İSG risk yönetimi aracı oluşturulmuştur. Ayrıca, Geliştirilen yöntem bir bina inşaatında saha çalışması olarak uygulanmıştır.