Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A fuzzy petri net model for intelligent databases

Akıllı veritabanları için bulanık bir petri net modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167450 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A FUZZY PETRI NET MODEL FOR INTELLIGENT DATABASES Bostan, Burçin Ph.D., Department of Computer Engineering Supervisor: Prof. Dr. Adnan Yazıcı March 2005, 181 pages Knowledge intensive applications require an intelligent environment, which can perform deductions in response to user queries or events that occur inside or outside of the applications. For that, we propose a Fuzzy Petri Net (FPN) model to represent the knowledge and the behavior in an intelligent object-oriented database environment, which integrates fuzzy, active and deductive rules with database objects. By gaming intelligent behaviour, the system maintains objects to perceive dynamic occurences and user queries. Thus, objects can produce new knowledge or keep themselves in a consistent, stable, and upto-date state. The behavior of a system can be unpredictable due to the rules triggering or untriggering each other (non-termination). Intermediate and final database states may also differ according to the order of rule executions (non-confluence). In order to foresee and solve problematic behavior patterns, we employ static rule analysis on the FPN structure that provides easy checking of the termination property without requiring any extra construct. In addition, with our proposed inference algorithm, we guarantee confluent rule executions. The techniques and solutions provided in this study can be utilized in var ious complex systems, such as weather forecasting applications, environmental ivinformation systems, defense applications, video database applications, etc. We implement a prototype of the model for the weather forecasting of the Central Anatolia Region. Keywords: object-oriented database, knowledge-base, fuzziness, active database, fuzzy Petri net, static rule analysis, termination, confluence.

Summary:

Öz AKILLI VERITABANLARI İÇİN BULANIK BİR PETRI NET MODELİ Bostan, Burçin Doktora, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Adnan Yazıcı Mart 2005, 181 sayfa Bilgi yoğun uygulamalar kullanıcı sorgulamalarından ya da uygulamanın içinde ya da dışında gerçekleşen olaylardan çıkarımlar yapabilen akıllı ortamlara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, bilgiyi göstermek ve davranışı modellemek için bulanık, aktif, çıkarımsal kuralların veritabanı nesneleri ile birleştiği nesneye yönelik akıllı bir veritabanı ortamında Bulanık Petri Net modeli öneriyoruz. Bu modelle akıllı davranış kazanan sistem, nesnelerin dinamik olayları ve kullanıcı sorgulamalarını algılayabilmesini sağlar. Böylece nesneler yeni bilgi üretebilir, ve kendilerini tutarlı, dayanıklı, güncel tutabilirler. Bir sistemin davranışı kuralların birbirini tetiklemesi ya da engellemesi (sonlanamama) nedeniyle tahmin edilemez olabilir. Ara ve nihai veritabanı durumları da kuralların işlenme sırasına göre değişiyor olabilir (tutarsızlık). Bu problemli davranış şekillerini önceden görerek çözümleyebilmek için Bulanık Petri Net 'ler üzerinde sonlanma özelliğinin ek yapı ihtiyacı doğurmadan kolayca kontrolünü sağlayan statik kural analizi çalıştırıyoruz. Ayrıca, önerdiğimiz çıkarım algoritması ile tutarlı kural işlenişini garanti ediyoruz. viBu çalışmada sağlanan teknikler ve çözüm yollan hava tahmini uygulamaları, çevre bilgi sistemleri, savunma uygulamaları, görüntü veritabanı uygulamaları gibi çeşitli kompleks uygulamaların modellenmesinde kullanılabilir. Modelin prototipi İç Anadolu Bölgesinin hava tahmini için gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: nesneye-yönelik veritabanı, bilgi-tabanı, bulanıklık, aktif veritabanı, bulanık Petri net, statik kural analizi, sonlanma, tutarlılık vn