Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A genetic algorithm for the p-hub center problem with stochastic service level constraints

Stokastik hizmet düzeyi kısıtlı p-ana dağıtım üssü merkezli problem için bir genetik algoritma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285689 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The emphasis on minimizing the costs and travel times in a network of originsand destinations has led the researchers to widely study the hub locationproblems in the area of location theory in which locating the hub facilities anddesigning the hub networks are the issues. The p-hub center problemconsidering these issues is the subject of this study. p-hub center problem withstochastic service level constraints and a limitation on the travel times betweenthe nodes and hubs is addressed, which is an uncapacitated, single allocationproblem with a complete hub network.Both a mathematical model and a genetic algorithm are proposed for theproblem. We discuss the general framework of the genetic algorithm as well asthe problem-specific components of algorithm. The computational studies ofthe proposed algorithm are realized on a number of problem instances fromCivil Aeronautics Board (CAB) data set and Turkish network data set. Thecomputational results indicate that the proposed genetic algorithm givessatisfactory results when compared with the optimum solutions and solutionsobtained with other heuristic methods.

Summary:

Çıkış ve varış noktalarının oluşturduğu ağlarda maliyetleri ve ulaşım sürelerinienazlamaya verilen önem; araştırmacıları, ana dağıtım üslerininkonumlandırıldığı ve ana dağıtım ağının tasarlandığı yerleşim kuramıçerçevesindeki ana dağıtım üssü konumlandırma problemini daha kapsamlıçalışmaya yöneltmiştir. Bu konuyu ele alan p-ana dağıtım üssü merkezliproblem bu çalışmanın konusudur. Stokastik hizmet düzeyi kısıtının ve anadağıtım üsleri ile varış/çıkış noktaları arasındaki taşıma süresi üzerinde kısıtolan p-ana dağıtım üssü merkez problemi üzerinde çalışılmıştır. Bu problemtam bağlantılı ana dağıtım üssü ağında, kapasite kısıtı olmayan, tek atamalı panadağıtım üssü merkez problemidir.Üzerinde çalışılan problem ile ilgili olarak bir matematiksel model ve genetikalgoritmaya dayalı bir sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Genetik algoritmanıngenel çerçevesi ile birlikte, problem-özgü bileşenler tartışılmıştır. Önerilenyöntem ile Amerika Sivil Havacılık Kurulu (CAB) veri kümesi ve Türkiye Ağıveri kümesinden elde edilen çeşitli problem örnekleri üzerinde önerilen yöntemile sonuçlar elde edilmiştir. Genetik algoritma ile elde edilen sonuçların;optimum sonuçlar ve diğer bazı sezgisel yöntemlerden elde edilen sonuçlar ilekarşılaştırıldığında tatmin edici düzeyde olduğu görülmüştür.