Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

A GIS based spatial data analysis in knidian amphora workshops in Reşadiye

Reşadiye knidos amphora işliklerinde bir CBS tabanlı mekansal veri analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143409 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main objective of this study is to determine main activity locations and correlation between different artifact types in an archaeological site with geographical information systems (GIS) and spatial data analyses. Knidian amphora workshops in Datça peninsula are studied in order to apply GIS and spatial statistical techniques. GIS capabilities are coupled with some spatial statistical software and spatial data analysis steps are followed. Both point and area datasets are examined for the effective analysis of the same set of spatial phenomena. Visualizing the artifact distribution with the help of GIS tools enables proposing hypotheses about the study area. In exploration part of the study, those assumptions are tested and developed with the help of explorative methods and GIS. The results are discussed and assessed in terms of archaeological framework. Finally the results are compared with the archeo-geophysical anomalies and excavation results. Keyword: GIS, Spatial archaeology, Spatial Data Analysis, Knidian ceramic workshops

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı, arkeolojik bir alanda coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve mekansal veri analizleriyle etkinlik lokasyonlarının ve farklı buluntular arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. CBS ve mekansal istatistik tekniklerini uygulamak için Datça yarımadasındaki Knidos amphora işlikleri çalışılmıştır. CBS olanakları, mekansal istatistik teknikleri ile entegre edilerek kullanılmış ve mekansal veri analizinin temel basamakları izlenmiştir. Nokta ve alan veri kümeleri aynı mekansal olguların etkin analizi için test edilmiştir. CBS yardımıyla buluntu dağılımının görüntülenmesi, çalışma alanı hakkında varsayımlar üretilmesini sağlamaktadır. Çalışmanın keşif seviyesindeki analiz kısmında ise, varsayımlar keşifsel yöntemler ve CBS ile test edilmiş ve geliştirilmiştir. Sonuçlar arkeolojik açıdan tartışılmış ve değerlendirilmiştir. En son olarak, elde edilen sonuçlar arkeo-jeofıziksel anomaliler ve kazı sonuçları ile karşılaştırılmıştır.Anahtar Kelimeler: CBS, Mekansal Arkeoloji, Mekansal veri analizi, Knidos seramik işlikleri