Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A GIS domain framework utilizing JAR libraries as components

JAR kütüphanelerini bileşen olarak kullanan bir CBS alan çerçevesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166961 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A GIS DOMAIN FRAMEWORK UTILIZING JAR LIBRARIES AS COMPONENTS Özdoğru, Ebru M. S., Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Hikmet Doğru May 2005, 133 pages A Component Oriented Software Engineering (COSE) modeling environment is enhanced with the capability to import executable components and deliver applications through their composition. For this purpose, an interface layer that utilizes JAR libraries as components has been developed. Also, Domain Engineering process has been applied to Geographical Information Systems (GIS) domain and utilized towards converting the environment to a development framework. The interface layer imports JAR libraries into the COSECASE tool, which is a graphical tool supporting COSE approach and COSE Modeling Language (COSEML). As a result, systems can be designed using abstractions and then implemented by corresponding deployed components. Imported code is made available to the COSECASE environment through this interface layer. Also, Domain Analysis, Domain Design, and Domain Implementation phases of Domain Engineering process have been applied to the GIS domain. Components developed in this Domain Implementation phase have been imported into COSECASE. A simple GIS application has been designed and generated through the interface layer of COSECASE for demonstration purposes. Keywords: Component Oriented Software Engineering, Component Oriented, Component Based Development, Software Component, Domain Engineering, Application Engineering, Java Bean Components. IV

Summary:

ÖZ JAR KÜTÜPHANELERİNİ BİLEŞEN OLARAK KULLANAN BİR CBS ALAN ÇERÇEVESİ Özdoğru, Ebru Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışman: Doç. Dr. Ali Hikmet Doğru May 2005, 133 sayfa Bir Bileşen Yönelimli Yazılım Mühendisliği (BYYM) modelleme ortamına, çalıştrılabilir bileşenleri dışarıdan aktarma ve bu bileşenlerin birleştirilmesi yolu ile uygulama geliştirilme yeteneği eklendi. Bu amaçla, JAR kütüphanelerini bileşen olarak kullanmayı sağlayan bir arayüz katmanı geliştirildi. Ayrıca, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alam üzerinde Alan Mühendisliği süreci uygulandı ve böylelikle modelleme ortamından bir geliştirme çerçevesi olarak yararlanıldı. Arayüz katmanı, JAR kütöplmnelerinin BYYM yaklaşımı ve Bileşen Yönelimli Yazılım Mühendisliği Modelleme Dili (COSEML)'ni destekleyen grafiksel bir editor olan COSECASE aracı içerisinden kullanılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak, sistemler, soyut bileşenler ile tasarlanır ve sonrasında soyutlamalara karşılık gelen var olan bileşen kodlan ile gerçekleştirilir. Bileşen kodlan, COSECASE'te bu arayüz katmam sayesinde kullanılabilir. Ek olarak, Alan Mühendisliği sürecinin, Alan Analizi, Alan Tasannu ve Alan Uygulaması evreleri CBS alanına uygulandı. Alan Uygulaması evresinde geliştirilmiş bileşenler COSECASE'e kullanılmak üzere yüklendi. Gösterim amaçlı, basit bir CBS uygulaması, COSECASE'in arayüz katmanı kullanılarak tasarlandı ve kod üretildi. Anahtar Kelimeler: Bileşen Yönelimli Yazılım Mühendisliği, Bileşen Yönelim, Bileşen Yönelimli Uygulama Geliştirme, Yazılım Bileşeni, Alan Mühendisliği, Uygulama Mühendisliği, Java Bean Bileşenleri.