Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

A helix of anxiety: A qualitative analysis of the personal experiences of individuals with health anxiety

Kaygı sarmalı: Sağlık kaygısı olan bireylerin kişisel deneyimlerinin nitel bir incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 594903 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The mind-body problem dates to old times. Hypochondria is at the center of the discussions about the psyche-soma relationship since it appears that individuals have physical complaints in the absence of "real" illness. The current study aimed to explore how individuals having hypochondriac complaints interact with their bodies and their experiences regarding the believed illness or anxiety about the illness. Furthermore, the way they establish a relationship with others, especially with physicians, other healthcare professionals, and with whom they try to get assurance was tried to be understood. Interpretative phenomenological analysis (IPA) was used as a method since it offers a systematic approach to study the subjective experiences of individuals by making a very detailed examination of a case. The fourteen participants between 19-55 years old, who were living in Ankara, whose questionnaire scores indicated high health anxiety and who also stated that they have anxiety about their health were included in the study. The data of the study were collected via face to face semi-structured interviews. As a result of the analyses of these interviews, four superordinate themes emerged. 'Causal attributions of health anxiety: loss at the core as an unsettled matter', 'Being drawn into the vortex of the symptom', 'An endless call to an expert for naming own experiences and eliminating uncertainty', and 'Every cloud has a silver lining: Benefits of being/feeling ill' were the themes. These themes and the clinical implications of the findings were discussed in the light of the literature.

Summary:

Zihin-beden problemi eski zamanlara dayanmaktadır ve hem felsefenin hem de modern bilimin alanına girmektedir. Hipokondriya, ruh-beden ikilemiyle ilgili tartışmaların merkezinde yer almaktadır çünkü bireylerin "gerçek" bir hastalıkları olmasa dahi fiziksel şikâyetleri vardır. Bu çalışma, hipokondriyak şikâyetleri olan bireylerin bedenleriyle nasıl ilişki kurduklarını ve kendilerinde olduğunu düşündükleri hastalığa ya da hastalık kaygılarına ilişkin deneyimlerini araştırmayı amaçlamıştır. Ayrıca, bu kişilerin diğer kişilerle, özellikle de doktorlarla, diğer sağlık profesyonelleriyle ve güvence aradıkları kişilerle nasıl ilişki kurdukları anlaşılmaya çalışılmıştır. Yorumlayıcı fenomenolojik analiz (YFA), bir olgunun ayrıntılı bir incelemesini yaparak, bireylerin öznel deneyimlerini incelemek için sistematik bir yaklaşım sunduğu için araştırmanın yöntemi olarak kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları, 19-55 yaşları arasında, Ankara'da yaşayan, anket puanlarına göre sağlık kaygıları yüksek olan ve sağlık kaygılarının yüksek olduğu kendileri tarafından da rapor edilen 14 kişiden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle yüz yüze toplanmıştır. Bu görüşmelerin analizleri sonucunda, 'Sağlık kaygısına yapılan nedensel atıflar: Halledilmemiş bir mesele olarak kayıp', 'Semptomun girbadına sürüklenmek', 'Deneyimlerini adlandırması ve belirsizliği ortadan kaldırması için bir uzmana yapılan sonsuz çağrı' ve 'Her şerde bir hayır vardır: Hasta olmanın/hasta hissetmenin faydaları' olmak üzere dört tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar ve bulguların klinik doğurguları ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.