Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

A Hermeneutic reconstruction of the idea of the good

İyi düşüncesinin hermeneutik tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105055 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The goal of the present dissertation is to study the problem of the good and reconstruct it upon the ground of the interpretive philosophy which we call hermeneutics Therefore, our primary aim is to investigate the relationship between ethics and hermeneutics and then try to reconstruct the idea of the good in a hermeneutic manner I shall develop a hermeneutic conception of philosophical ethics, based on H G Gadamer's philosophical hermeneutics by focusing on his magnum opus Truth and Method The problem is resolved by employing hermeneutics as practical philosophy, by means of which it becomes possible to devise a dialectical-dialogical model It is the peculiar feature of that model that it functions without a foundation in the sense of epistemological justification, since it always has a subject-matter with which we are occupied This msubject-matter is the human good in relation to the good in itself, which can be captured by finite humans within the indeterminacy and infinity of dialogue ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı 'iyi' sorununu araştırmak ve bunu hermeneutik olarak adlandırdığımız yorumsamacı felsefe çerçevesinde çözümlemektir Bundan dolayı, temel amacımız hermeneutik ve etik arasındaki Hisliyi inceleyerek, 'iyi' düşüncesini hermeneutik bir çerçevede yeniden oluşturmaktır Bu amaca ulaşabilmek için felsefi etik kavramı, Gadamer'in felsefi hermeneutik'i temelinde ve büyük eseri Yöntem ve Doğruluca göndermede bulunularak geliştirilmeye çalışıldı Sorunu, hermeneutiği pratik felsefe olarak sunarak çözüme kavuşturmaya çalıştık Böylece, diyalektik-dialojik bir model tasarlama olanağı oluşmuştur Bu modelin ayırdedici özelliği, araştırmayı yönlendiren sürekli bir konuya sahip olduğundan, bilgi kuramsal gerekçelendirmelere başvurmadan işlemesidir Bu konu 'iyi' düşüncesiyle etkileşim içinde olan 'insansı iyi' düşüncesidir Sonlu insan bu düşünceyi diyalog ortamının belirsizliği ve sonsuzluğu içinde yakalayabilir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.