Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A heuristic approach for the single machine scheduling tardiness problems

Tek makine takvimleme gecikme problemleri için bir sezgisel yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305750 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, we study the single machine scheduling problem. Our general aim is to schedule a set of jobs to the machine with a goal to minimize tardiness value. The problem is studied for two objectives: minimizing total tardiness value and minimizing total weighted tardiness value.Solving optimally this problem is difficult, because both of the total tardiness problem and total weighted tardiness problem are NP-hard problems. Therefore, we construct a heuristic procedure for this problem. Our heuristic procedure is divided to two parts: construction part and improvement part. The construction heuristic is based on grouping the jobs, solving these groups and then fixing some particular number of jobs. Moreover, we used three type improvement heuristics. These are sliding forward method, sliding backward method and pairwise interchange method.Computational results are reported for problem size = 20, 40, 50 and 100 at total tardiness problem and for problem size = 20 and 40 at total weighted tardiness problem. Experiments are designed in order to investigate the effect of three factors which are problem size, tardiness factor and relative range of due dates on computational difficulties of the problems. Computational results show that the heuristic proposed in this thesis is robust to changes at these factors.

Summary:

Bu tezde tek makine takvimleme problem üzerine çalışıldı. Bu problemde genel amaç bir iş setini gecikme değerini enazlayacak şekilde makineye takvimlemektir. Problem iki hedef için çalışıldı: toplam gecikme değerini enazlamak ve toplam ağırlıklı gecikme değerini enazlamak.Toplam gecikme ve ağırlıklı gecikme problemlerinin ikisinin de NP-zor problemler olmalarından dolayı, bu problemi en iyi şekilde çözmek oldukça zor. Bu yüzden, bu problem için bir sezgisel yaklaşım prosedürü geliştirildi. Sezgisel yaklaşım prosedürü iki bölümden oluşmaktadır: yapı kısmı ve geliştirme kısmı. Sezgisel yaklaşımın yapı kısmı işleri gruplamaya, bu grupları çözmeye ve sonra belirli sayıda işin sabitlenmesine dayanıyor. Bununla birlikte, sezgisel yaklaşımın geliştirme kısmı için üç metot kullanıldı. Bunlar ileriye doğru kaydırma metodu, geriye doğru kaydırma metodu ve ikili değiştirme metodudur.İşlemler sonuçlar toplam gecikme probleminde problem büyüklüğü = 20, 40, 50 ve 100 için; toplam ağırlıklı gecikme probleminde de problem büyüklüğü = 20 ve 40 için rapor edildi. Deneyler, üç faktörün (problem büyüklüğü, gecikme faktörü ve teslim tarihininin göreceli genişliği) problemin işlemsel zorluğu üzerindeki etkilerini araştırmak için tasarlandı. İşlemsel sonuçlar bu tezde sunulan sezgisel yaklaşımın bu faktörlerdeki değişimlere dayanıklı olduğunu gösteriyor.