Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Hybrid stress finite element for stability analysis of composite plates and shells

Kompozit plak ve kabukların hibrid sonlu elemanlar ile elastik stabilite analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119319 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz KOMPOZIT PLAK VE KABUKLARIN HİBRİD SONLU ELEMANLAR İLE ELASTİK STABİLİTE ANALİZİ Tüfekçi, Cem Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Süha Oral Eylül 2002, 83 Sayfa Bu tezde kompozit plak ve kabukların elastik stabilite analizi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir Sonlu eleman olarak, üç düğüm noktalı üçgen eleman kulanılmıştır Bu sonlu eleman her düğüm noktasında altı serbestlik derecesi olacak şekilde formüle edilmiştir, bu formulasyon temel olarak hibrit gerilme formulasyonuna dayalı olarak geliştirilmiş ve Mindlin teorisi kullanılmıştır Bu teorinin kullanılmasındaki temel amaç; kompozit eleman ve yapıların tasarlanmasında önemli bir yeri olan kesme gerilimlerini hesaba katmaktır Formulasyon sonucunda ortaya çıkan özdeğer probleminin çözümünde, ters iterasyon yöntemi kullanılmış ve elde edilen en küçük özdeğere göre kritik burkulma yükleri hesaplanmıştır Anahtar Kelimeler: Elastik Stabilite, Burkulma, Ortotropik Plak ve Kabuk, Hibrit Gerilme, Mindlin Teorisi, Birinci Derece Kesme Deformasyonu Teorisi, Üç Düğüm Noktalı Üçgen Kabuk Elemanı, Sonlu Elemanlar Metodu ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.