Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

A Julia Kristevan analysis of Emily Dickinson and John Milton

Emily Dickinson ve John Milton'un şiirlerinin Julia Kristeva'nın teorisine göre açıklanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217976 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to analyze poems by Emily Dickinson and John Milton according to Julia Kristeva?s theories of poetic language and abjection, and to see the extent to which these concepts are applicable to two such different poets and also to see how the poets compare within such analytic framework. Kristeva adapts a psychoanalytic approach to poststructuralist theory. Psychoanalytic criticism with its two leading figures, Sigmund Freud and Jacques Lacan, has been analyzed to see its reflections on Kristeva?s theory. As regards, the semiotic, the symbolic, the abject and the paragrammatic structure of poetic language are four main concepts which have been found to be critical tools to be used in the analyses of Dickinson and Milton?s poems. What has been concluded from the analyses in this thesis is that in both Dickinson and Milton?s poems, according to Kristeva?s theory of poetic language, there is the intrusion of the semiotic into the symbolic which is further supported with the concept of the abject. Also, the difference between a seventeenth century and a modern poet in terms of a Kristevan approach has been deduced in this thesis. That is, Kristeva?s theory of paragrammatic structure has proved that in Dickinson?s poems, each and every word helps to sustain an image. Contrary to this, in Milton?s Comus, which is a work of the seventeenth century, it has been somewhat difficult to apply Kristeva?s theory of paragrammatic structure. Key Words: The semiotic, the symbolic, the abject and the paragrammatic structure

Summary:

Bu tez, Emily Dickinson ve John Milton'un siirlerini, Julia Kristeva'nın siirsel dil ve abjection teorilerine göre açıklamayı, bu kavramların, birbirinden bu kadar farklı sairleri açıklamada ne kadar yardımcı oldugunu anlamayı ve sairlerin bu analitik çerçeve içerisinde birbirleriyle ne ölçüde karsılastırıldıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kristeva, yapısalcılık sonrası teoriye psikoanalitik bir yaklasım uygulamıstır. Sigmund Freud ve Jacques Lacan gibi iki önemli sahsiyetle birlikte psikoanalitik elestiri, Kristeva üzerindeki yansımalarını görmek amacıyla incelenmistir. Bu baglamda, semiyotik, sembolik, abject ve siirsel dilin paragramatik yapısı, Dickinson ve Milton'un siirlerinin incelenmesinde elestirel araçlar olarak kullanılmak üzere seçilen dört temel kavramdır. Bu tezden çıkarılan sonuç, Kristeva'nın siirsel dil teorisine göre, hem Dickinson'un hem de Milton'un siirlerinde, abject kavramıyla da desteklenerek, semiyotigin semboligi istilası vardır. Ayrıca, bu tezden, bir on yedinci yüzyıl sairi ve modern bir sair arasındaki fark sonuç olarak ortaya koyulmustur. Baska bir deyisle, Kristeva'nın paragramatik yapı teorisi, Dickinson'un siirlerinde her bir kelimenin bir imge tasıdıgını dogrulamıstır. Bunun aksine, bir on yedinci yüzyıl eseri olan Milton'un Comus' ünde, Kristeva'nın paragramatik yapı teorisine uygulamak, bir dereceye kadar zor olmustur. Anahtar Kelimeler: Semiyotik, sembolik, abject ve paragramatik yapı